İSTANBUL …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

DOSYA NO: 2013/……….Esas

DAVACI : 

VEKİLİ : Av.Arif BALTACI

DAVALI : 

KONU :………………….. tarihli ara karar gereği dosyaya ilişkin beyanlarımızın sunumundan ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR 

 

1) Müvekkil ile davalı-borçlu arasındaki ticari ilişkiden kaynaklanan cari hesap alacağının davalı tarafından ödenmemesi nedeniyle davalı aleyhine İstanbul …. İcra Müdürlüğü nezdinde 2013/………. Esas sayılı dosyası ile takibe geçilmiş ve davalı tarafından yapılan itiraz sebebi ile huzurda görülen davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

2) Davalı borçlu müvekkil şirketten satın almış olduğu fatura içeriği konsinye malların bedelini borçlanmış ancak mezkur borcu ödememiştir. Söz konusu borca ilişkin yapılan takibe de davalı tarafından haksız olarak itiraz edilmiş, dosyaya haklılığımızı ispata yönelik olarak, ilgili faturalar ve delil listemiz sunulmuştur.

3) Huzurda görülen davada yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda oluşan ………………………. tarihli raporda da haklılığımız sabit bulunmuştur. Mezkur incelemede taraflar arası ilişkinin tespiti için C/H dökümleri incelenmiştir. İlgili raporun sonuç ve kanaat kısmı aynen

“Davacının düzenlediği C/H dökümüne göre;

Davacı …… A.Ş,  davalı …………..A.Ş’den …………………………. TL alacaklıdır.

Davalının düzenlediği C/H dökümüne göre;

“Davacı …… A.Ş,  davalı …………..A.Ş’den …………………………. TL alacaklıdır.” şeklindedir.

Bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere, Davacı müvekkil davalıdan ……………………TL alacaklıdır. Takip alacağımızın bir kısmına istinaden açılmıştır. Bakiye kısım ile ilgili her türlü yasal haklarımız saklıdır.

Dosya tekemmül etmiştir. Bilirkişi raporu ve toplanan deliller haklılığımızı ortaya koymaktadır. Bu nedenle haklı davamızın kabulüne karar verilmesi gerekmektedir.

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah olunan durumlar sebebi ile, haklı davamızın kabulü ile yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yüklenmesini saygılarımızla tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

 

Davacı Vekili

Av.Arif BALTACI