İSTANBUL .ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO:2013/…… Esas

(Beyanda Bulunan)

DAVACI : 

VEKİLİ : Av.Arif BALTACI

DAVALI : 

KONU :……………………………………………. tarihli ara karar gereği beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR 

1-Müvekkil Şirket davalı tarafa …………………….. hizmeti sunmakta olup dava konusu faturalar iş bu ……………….. hizmeti karşılığında düzenlenmiştir. Müvekkil şirket söz konusu bu hizmeti yerine getirmiştir. Daha önce dosyaya sunduğumuz faturalardan anlaşılacağı davalı tarafın tüm dava aşamasında ne ………………………… hizmetinin verilmediği gibi bir iddiası ne faturaların düzenlendiği dönemlerde ne de dava aşamasında olmamıştır.

2-Müvekkil şirkette mevcut irsaliyelerde imzalar mevcuttur. Fakat sevk irsaliyelerinin bir kısmında sehven imzasız 3. Suretler karıştırılmış olup sırf bu sebeple her ne kadar teslim yapılmamış gibi görünse de faturalarda söz konusu irsaliye numaraları açıkça belirtilmiştir. Bu faturalarda yazılan bedellerin bir kısmı sırf imza eksiği var diye ………………… hizmetinin alınmadığı düşünülemez. Zira ………………….. hizmetlerine dair faturalar belli sürelerle kesilmekte olup iş bu faturalara hangi tarih ve irsaliye numaraları ile teslim edildiği yazılmıştır. Aynı faturada düzenlenmiş sevk irsaliyeleri imzalı olan hizmetlerimiz ile sevk irsaliyelerinin sehven 3 suretleri alınan ,imzaları belli olmayan ve bu sebeple imzasız kabul edilen hizmetlerin ayrı ayrı düşünülmesi hukuk mantığına aykırıdır. Faturalarda açıkça belirtilen irsaliye numaralarından davalı firmaya sunduğumuz …………………………..hizmeti açıkça görünmektedir. Ekte sunduğumuz irsaliyeler incelendiğinde davalı tarafa sunulan …………………….. hizmeti karşılığında söz konusu irsaliyelerin imzalandığı hususu açıktır.

3-Müvekkil şirketin ticari defter ve kayıtları incelendiğinde şirket borç ve alacaklarına dair esas defter olan yevmiye defterlerinin dava konusu faturaların düzenlendiği dönemlerde açılış ve kapanışları usule uygun olarak yapılmıştır. Söz konusu dönemdeki Yevmiye ve Envanter defterlerinin açılış ve kapanışları usulüne uygun olarak düzenlendiğinden söz konusu defter kayıtlarımız açıkça delil olarak nitelendirilebilecektir. Söz konusu açılış kapanış onayı olan ticari defterlerimizde açıkça görüldüğü üzere söz konusu faturalar ………………………………… hizmeti karşılığında davalı şirket adına düzenlenmiştir. Defterlerimiz ve faturalar birbirini teyit etmektedir.

4-Ayrıca müvekkil şirketin 2008 senesine ait tüm defter ve kayıtları açılış ve kapanış onayları tam ve tarafımıza lehe delil teşkil edecek niteliktedir. Dava konusu cari hesap olduğuna göre 2008 senesi defterlerimizde açıkça görüldüğü üzere davalı şirket ile aramızdaki cari hesap bire bir tutmaktadır. Sırf bu bile davamızın haklılığını gösterir niteliktedir.

5-Huzurda görülen davada davalı yan duruşmaları takip etmemiştir. Salt olarak bir itiraz yapmış ve bu itirazı borcu ödememek ve süre kazanmak adına yapmıştır. Davalı yanın bu tavrı hayatın olağan akışına uymamaktadır. Yani borcuna itiraz eden gerçek ya da tüzel kişi söz konusu bu itirazını takip etmelidir. İtirazın sonucunda açılan bu davayı takip etmemek bile başlı başına davamızın haklı olduğunun göstergesidir.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğimiz ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak sebeplerle, davalı yan duruşmaları takip etmemiş, alacağımız bilirkişi vasıtasıyla tespit edilmiş olduğundan haklı davamızın kabulü ile mahkeme harç ve masrafları ile yasal avukatlık vekalet ücretlerinin davalı tarafa tahmiline karar verilmesini tensip ve görüşlerinize bil vekale arz ederim. 00.00.2013

DAVACI VEKİLİ

Av.Arif BALTACI