İSTANBUL .. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:2013/………..E.

TALEPTE BULUNAN

DAVALI : .

VEKİLLERİ : Avukat Arif BALTACI 

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU : Yargıtay tarafından ………… tarihinde bozulma kararı gelen ilam sebebiyle, davacının daha önce açtığı bozulmuş olan ilamdan kaynaklı icra dosyasına yatırılmış olan teminatın tarafımıza iadesine karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR 

Sayın Mahkemenizin 2013/……… Esas ve 2013/……………………. Karar Sayılı ……………………………… tarihli kararı, tarafımızca tehiri icra talepli olarak ve teminat yatırılarak temyiz edilmiştir. Dilekçe konusu ilam ……………….. tarihinde Yargıtay …. Hukuk Dairesinin 20013/…………….. Esas ve 2013/………………Karar sayılı kararı ile lehimize esastan bozulmasına karar verilmiştir.(Ek-1 Yargıtay Onama İlamı)

Davacı tarafça açılmış olan İstanbul …İcra Müdürlüğünün 2013/………. Esas sayılı dosyasına yatırılmış olan teminatın tarafımıza iadesine karar verilmesini  tensip ve görüşlerinize  arz ederiz.

Saygılarımızla

Davalı Vekili

Av.Arif BALTACI