İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/……… Esas 

(Cevap Veren)

DAVALI :

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

DAVACI : 

KONU :Davacının ………………………… tarihli dava dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR 

 

Davacı tarafın dilekçesinde müvekkil yönünden ileri sürdüğü hususların ve istemlerin hiçbiri kabule şayan değildir. Şöyle ki;

1- Davacı, müvekkil davalıya ait işyerinde ………………………. tarihinde çalışmaya başlamıştır. Ancak davacının iş akdinin sonlandırılması ile ilgili olarak ileri sürdüğü hususlar tamamen, mesnetsiz ve haksız çıkar sağlamaya yönelik gerçek dışı iddialardır.

2- Davacı’ nın iş sözleşmesi, müvekkil davalı şirket tarafından 4857 Sayılı İş Yasası Madde 25/II- g bendi uyarınca haklı sebeple feshedilmiş olup, davacının müvekkil davacıdan tazminat talebinde bulunma hakkı yasal olarak yoktur. Davacının iş akdinin feshi tarihi itibarı ile müvekkil şirketten talep edebileceği herhangi bir işçilik alacağı kalemi de sözkonusu değildir.

3- Davacı, işyerine ve amirlerine haber vermeksizin, izinsiz ve mazeretsiz olarak, ………………………………. tarihleri arasında işe gelmemiştir. Bu husus tutanaklarla sabittir. Devamsızlığı ile ilgili olarak da hiçbir haklı sebep bildirmemiştir. Bunun üzerine davalı müvekkilce, davacının iş akdi …………………… tarihi itibarı ile feshedilmiştir.

4- Keyfi bir şekilde, hiçbir mazeret göstermeksizin görevine gelmeyen davacı, davalı işvereni bu hareketiyle güç durumda bırakmış ve zarara sokmuştur.

5- İş Kanunu’ nun, işçiyi koruyan yapısı, işçilerin, keyfi şekilde görevini aksatmasına zemin hazırlayacak yapıda değildir. İş Kanunu 25. madde ile işverenin de iş sözleşmesini haklı gerekçelerle feshedebileceği düzenlenmiştir. Davalı müvekkil, yasaların kendisine tanıdığı yetkiyi kullanmanın ötesinde bir şey yapmamıştır.

6- Davacı keyfi biçimde işe gelmeyerek, iş akdinin feshedilmesine kendi kusuru ile sebep olmuştur ve bunu kendisi de bilmektedir. Davacı, tamamen haksız kazanç elde etme çabası içerisindedir. Hukuk bu davranışı asla himaye etmez. Bu nedenle huzurdaki davanın reddi gerekmektedir

7- Davalı feshin son çare olması prensibine sadık kalmış ancak işçi mazeret bildirmeksizin ve haklı bir nedeni olmaksızın devamsızlık yapmıştır. Davacının iş akdi haklı nedenle, derhal ve tazminatsız feshedilmiştir. Yasa maddesi bu konuda oldukça açıktır.

8- İşçi yararına yorum ilkesi sadece mevzuatta açıklık olmaması halinde uygulanabilir. Mevzuatın yeterince açık ve net olduğu bir durumda, işçi lehine hak etmediği tazminat kalemlerine hükmedilmesi mümkün değildir. Hiç kimse hak ettiğinden fazlasını alamaz. Hukuk kuralları haksız kazanç elde etme çabalarını koruyacak nitelikte değildir.

9- Davacının devamsızlığı nedeniyle, zor durumda kalan, bu eylemden zarar gören müvekkil davalı şirkettir. Davacı olması gereken zamanda, olması gereken yerde olmayarak, görevinin gereklerine, özen borcuna dahası iş görme borcuna riayet etmemiştir. İş ilişkisinde işçinin asli borcu iş görmek olduğuna göre, devamsızlık yapan, üstelik de kendisine yapılan daveti de dikkate almayarak bu tutumunu sürdüren işçinin iş sözleşmesinin sona erdirilmesinden daha doğal bir şey olamaz.

10- Davacı proje bazlı çalışan müvekkil şirket bünyesinde görev almaktadır ve müvekkil şirket bünyesinde çalışan her işçi işverenin görevlendirdiği yere gitmeyi kabul etmektedir.Müvekkil ……………………………. işi yapmaktadır ve bir dönem çalıştığı firmanın diğer dönem ihaleyi başka şirketlere vermesi söz konusu olabilmektedir. Böyle durumlarda, müvekkil şirket çalışanlarını farklı projelere yönlendirmekte, feshin son çare olduğu ilkesinden ayrılmamaktadır. Davacının sözleşmesinde de değişik projelerde çalışma şartı yer almaktadır.

11- Davacının fazla mesai iddiası da gerçek dışıdır. Müvekkil şirket, kurumsal bir yapıda çalışmaktadır. Fazla mesai yapıldığında bu durum bordrolara yansıtılır ve işçilere gereken ödeme yapılır. Davacı, yıllık izinlerini de kullanmıştır.

12- Davacının ücretsiz izin sırasında çalıştırıldığı yolundaki iddiası da tamamen gerçek dışı olup, izaha ve ispata muhtaçtır. Zira davacı çıkarıldığı ücretsiz izinleri kendi talep etmiş ve davalı müvekkil şirket bu talebe uygun olarak gereğini yapmış, davacıyı izne çıkarmıştır. Bu sebeple bu dönemde çalıştığını iddia eden davacının iddiasını ispat etmesi zaruridir.

13- Davacı talep kısmında ikramiye kalemine yer vermiş olmasına rağmen mezkur talebin özensiz hazırlanan dilekçede sehven yazılmış bir kalem olduğunu düşünmekteyiz. Zira şirketimizde işçilere ikramiye verilmesi gibi bir uygulama söz konusu değildir.

 

HUKUKİ NEDENLER:İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER: Devamsızlık tutanakları, fesih bildirim yazısı, işe giriş bildirgeleri, bordrolar, SGK dan celp ve tetkik edilecek belgeler, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi ve yasal her türlü delil

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda izah edilen nedenlerle;

1- Tüm beyanlarımız doğrultusunda davacının davasının ve taleplerinin reddine,

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekil sıfatıyla arz ve talep ederiz.

 

DAVALI ………. A.Ş VEKİLİ

Av. Arif BALTACI