İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ’ NE;

 

DOSYA NO: 2013/…….Esas

(Cevap Veren)

DAVALI : 

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU :Davacı tarafın dava dilekçesine karşı itirazlarımızın ve beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR 

 

Davacının huzurdaki davası ve talepleri dayanaksız, asılsız ve hukuka aykırı olup, reddi gerekmektedir. Şöyle ki;

1- Davacı tasarrufu teşvik kesintileriyle işveren katkı payı ana para ve nema alacağının tahsili talebiyle huzurdaki davayı ikame etmiştir. Davacının iddia ettiği gibi bir alacağı bulunmamaktadır. Kaldı ki, bir an için söz konusu alacağın vaki olduğu kabul edilse dahi dava tarihi itibariyle ZAMANAŞIMI süresi dolmuş olduğundan davanın bu sebeple dahi reddi gerekmektedir.

2- Davacı ………………………. ve ………………………’nin …………………………………… Hizmetlerini yürüttüğü işyerinde …………………………………. yılında çalışmaya başladığını ve ………………………………….. yılına kadar çalışmaya devam ettiğini, işverenin unvan değişikliği ile adının …………………………………………… olduğunu iddia etmiştir.

3- Müvekkil davalı unvan değişikliğinden önceki dönemde davacının sözünü ettiği işi yürütmüştür ancak ………………….. tarihli “Franchise Sözleşmesi” ile müvekkil davalının Franchise verdiği, ………………………….. (unvan değişikliği ile ………………………………………….. AŞ) ihale konusu işi yürütmüştür. Söz konusu dönemde çalışanların bütün özlük işlemleri bu şirket tarafından yerine getirilmiştir. Müvekkil davalı şirket ile …………………………… AŞ arasındaki ilişki asıl işveren – alt işveren ilişkisi olmadığından, ilgili şirketin işi yürüttüğü dönemle ilgili olarak müvekkilden talepte bulunulması hukuken mümkün değildir. Kaldı ki, ……………….. yılı ve sonrasına ilişkin ………………………………. AŞ tarafından Tasarruf Teşvik Kesintilerinin TC Ziraat Bankasına yatırıldığına dair dekontlar delil listemiz ekinde sunulacaktır.

4- ……………………… öncesi dönemde de müvekkil davalı şirket (………………….. tarihi öncesi ………………………………………… AŞ) tarafından tasarruf teşvik kesintileri banka hesabına ödenmiştir. Ancak …………………………………….tarihinde yaşanan sel neticesinde müvekkile ait pek çok evrak gibi ilgili kayıtlar da zayi olmuştur. Bu hususta …………………………………. Ticaret Mahkemesi tarafından verilen 2013/…………….E, 2013/……………….K sayılı ilam mevcut olup, delil listemiz ekinde sunulmuştur.İlgili banka kayıtları celp edildiğinde de ödemeler net bir şekilde görülecektir.

5- Davacının taleplerinin kabulü halinde, yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmiş olan müvekkil şirket, aynı konu ile ilgili mükerrer ve sorumlu olmadığı döneme ilişkin borcu olmadığı halde ödeme yapmak durumunda kalacaktır. Böyle bir durum ise hukuka aykırı olacaktır. Müvekkil davalı şirket yapması gerekenleri yapmış, yükümlü olduğu dönemde tasarruf teşvik işveren katkı payını banka hesabına yatırmıştır.

 

HUKUKİ DAYANAK : İş.K, BK, HUMK, ….sair yasal mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER : Tasarruf Teşvik Katkı Payının yatırıldığına ilişkin dekontlar, ilgili bankadan celp ve tetkik edilecek belgeler, SGK kayıtları, şirket kayıtları, bordrolar, Franchise Sözleşmesi,Ticaret Sicil Gazetesi, Bilirkişi incelemesi, tanık…yasal her türlü sair delil.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen nedenlerle;

1- Tüm beyanlarımız doğrultusunda davacının davasının ve taleplerinin müvekkil yönünden reddine,

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekil sıfatıyla arz ve talep ederiz.

 

DAVALI VEKİLİ

Av.Arif BALTACI