İSTANBUL .İŞ MAHKEMESİ’ NE

DOSYA NO : 2013/…………..E

DAVALI      : 

VEKİLİ        : Av. Arif BALTACI 

DAVACI      :

VEKİLİ        : 

KONU            : Esasa ilişkin ek beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR 

1-Davacı müvekkil davalı şirketin mevcut olan ulaşım hizmetinden yol güzergahı uymadığından yararlanamadığını kendisine yol masrafı verilmediğini belirtmektedir. Müvekkil şirketin davacıya yol masrafı verileceğine ilişkin sözleşmesel bir taahhüdü olamadığı gibi, fiili uygulama ile müdür statüsü olan işçilere yol ücreti ödemesi söz konusu değildir. Davacının talebi yersizdir, reddi gerekir.

2-Davacı fazla mesai yaptığı ve fazla mesai ücretlerinin ödenmediği iddiasındadır. Davacıya ait bordrolar incelendiğinde bordrolara yansıyan fazla mesai ücreti adı altındaki tüm ödemeler görülecektir. Müvekkil şirket sektöründe lider, Türkiye’nin saygın şirketlerindendir ve kurumsal bir yapıda çalışmaktadır. Fazla mesai yapıldığında bu durum bordrolara ayrıntılı olarak yansıtılır ve işçiye ödenmesi gereken tüm ödemeler yapılır.

3-Davacının genel tatil ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağı iddiaları da yersizdir. Yıllık izin istek formları ve bordrolardan bu durum net olarak anlaşılmaktadır. Davacının iş akdi, cevap dilekçesinde de belirtildiği üzere, müvekkil davalı işverence haklı nedenle derhal feshedilmiş olduğundan, yasal olarak kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanması mümkün değildir.

SONUÇ: Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğimiz ayrıca önceki cevap dilekçemizde de ayrıntıları ile açıkladığımız nedenlerle, haksız,dayanaksız açılmış davanın reddi ile yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davacı yana yüklenmesine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize saygı ile sunarız. 

DAVALI VEKİLİ

Av. Arif BALTACI