İSTANBUL …..ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO:2013/……… E.

BEYANDA BULUNAN

DAVALI : .

VEKİLİ : Av.Arif BALTACI

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU : Dava konusu yapılan senetlerle ilgili olarak tarafımızca davacı aleyhine yapılan icra takibine davacı tarafından yapılan itiraz sonucu İstanbul …. İcra Hukuk Mahkemesinin ……………. tarih ve 2013/…….. E., 2013/…………… K. Sayılı kararı ile konusuz kalan davanın reddine dair hükmün sayın Mahkemenize sunulmasından ibarettir.

BEYANLARIMIZ 

Dava konusu yapılan senetler davacı taraf aleyhine tarafımızca İstanbul … İcra müdürlüğünün 2013/……………… E. sayılı dosyası ile takibe konulmuştur. Davacı taraf borç itirazında bulunarak dosya İstanbul …..İcra Hukuk Mahkemesinde hüküm kurulmuştur. İstanbul ………. İcra Hukuk Mahkemesinin 2013/………… E., 2013/……….. K. Sayılı ve ……………… tarihli kararı gereği; konusuz dava hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

Davacı taraf senet borcunu süresinde ödememiş ve temerrüde düşmüştür. Bilindiği üzere para borçlarında temerrüde düşüldüğü takdirde ödeme yeri alacaklının ikametgahı olup davacı taraf bankaya yapmış olduğu ödemeyi hiçbir şekilde müvekkile bildirmemiştir. Bu ödemeden bihaber olan müvekkil de davacı taraf aleyhine haklı olarak icra takibi başlatmıştır. Davacı tarafından yapılan ödemeden müvekkil iş bu dava sebebiyle haberdar olmuş ve nitekim öğrendiği zaman icra dosyasından feragat ederek iyiniyetini açıkça ortaya koymuştur.

Müvekkil şirketin dava konusu yapılan olayda hiçbir kötüniyeti mevcut değildir, tüm bu nedenlerle haksız ve mesnetsiz, davacı borçlunun kötüniyetli tutum ve temerrüdünden kaynaklanan davanın konusuz kalmakla reddi ve yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasını talep ediyoruz.

SONUÇ ve İSTEM: Açıklanan nedenlerle haksız ve mesnetsiz talep ve davanın konusuz kalmakla reddine, yargılama giderleri ve ücreti vekaletinin davacıya yükletilmesine karar verilmesini takdir ve tensiplerinize arz ederiz.

Saygılarımızla

Davalı Vekili

Av.Arif BALTACI