İSTANBUL … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/……………Esas

DAVACI: VEKİLİ: Av. Arif BALTACI

DAVALI:

VEKİLİ :

KONU :

I. Davalı Vekili tarafından ibraz edilen …………………….. tarihli kaza tespit tutanağına ilişkin itirazlarımızın ve dosyada bilirkişi incelemesi yapılması talebimizin;

II. Davalı’nın cevap dilekçesine karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

Davalı tarafından sunulan cevap dilekçesinin tarafımızca kabulü mümkün değildir. Şöyle ki;

1- Davalı, dilekçesinde, kazanın oluşumuna sebebiyet verecek doğrudan veya dolaylı bir kusur ya da eylemleri olmadığından ve kazanın mesai saati dışında olduğundan bahisle davanın reddini talep etmişlerdir.

Oysa ki; KTK md 85’de yer alan sorumluluk kusura dayalı bir sorumluluk değildir. Madde metni gayet açık olmakla birlikte, ortada yasa gereği kusursuz sorumluluk söz konusudur. İşbu nedenle de davalı tarafından ileri sürülen kusurlu olmamaları ve kazanın mesai saati dışında olması nedeni ile davanın reddi gerekeceği hususu kabul göremez. Kusursuz sorumluluk, ağırlaşmış bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir.

3- KTK’nın getirdiği kusursuz sorumluluk yanında yine aynı yasanın 86.maddesi ile bu sorumluluktan kurtulabilme halleri de belirtilmiştir. Buna göre davalı;

– Kendisinin hiçbir kusuru olmadığını,

– Eyleminden sorumlu tutulduğu yardımcılarının da hiçbir kusuru olmadığını,

– Araçtaki bozukluğun kazaya etken olmadığını veya

– Kazanın mücbir sebepten, zarar görenin veya üçüncü bir kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini,

ispat etmesi gerekirdi. Oysa ki bu hususlardan hiç birini ispat edebilmiş değildir. 

Davalı, kazanın oluşumu ile ilgili olarak herhangi bir kusurlarının olmadığını iddia ederek, kanundan kaynaklanan kusursuz sorumluluklarını göz ardı etmektedirler. Bu durum kabul göremez.

4- Davalı, kaza yerinde taşıtlara yeşil ışık yandığını, müvekkillerin o anda aniden yola çıktıklarını iddia etmektedir. Davalıların bu iddiaları gerçeklerden ve hayatın olağan akışından tamamen uzak iddialardır.

Müvekkil ve ailesi yayalara yeşil ışık yandığı için karşıya geçmişler, orta refüj üzerinde tekrar yeşil ışığın yanmasını bekledikleri anda davalı şirkete ait olan 34 AA 0000 plakalı kamyon müvekkillere çarpmıştır. Kazayı yapan kamyon sürücüsü alkollü olduğu ve alkol oranının yasal sınırların çok üstünde olduğu dikkate alınırsa, davalının sırf sorumluluktan kurtulabilmek adına olayları çarpıtarak, eksik ve yanlış olarak anlattığı açıkça anlaşılmaktadır. 

5- Davalı vekili davaya cevap dilekçesinde dosyada kaza tutanağı mevcut olduğunu ve bu tutanakta da yaralanan davacılara  %35 oranında kusur yüklendiğini, araç sürücüsüne ise %65 oranında kusur yüklenmiş olduğunu belirtmiştir. Dosya içerisinde yaptığımız tüm inceleme ve araştırmalara karşın dosyada bulunan hiçbir tutanakta böyle bir ibare bulunmadığı açıktır. Davalının dosyada bulunmayan bir delili varmış gibi göstermesi hareketinin mahkemeyi yanıltma amacıyla yapıldığı ise mahkemenin takdirine bırakılmıştır. 

Dava dosyasında davalı şirket vekilinin belirttiği hususları içeren bir tutanak mevcut olmadığı gibi,davaya dayanak teşkil eden kazaya ilişkin devam eden ceza dosyasında da böyle bir tutanak yoktur. Dosya içeriğinden de anlaşılacağı üzere kazada kamyon sürücüsü tam kusurludur. Davalı vekilinin kusura ilişkin beyanlarının herhangi bir hukuki dayanağı olmadığı gibi dosyada iddialarını destekleyen herhangi bir delil de yoktur.Bu nedenle davalı vekilinin söz konusu beyanlarının tarafımızca kabulü mümkün değildir.

6- Kamyon Şoförü hakkında İstanbul … Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2013/…….Esas sayılı dosyası ile dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet verme suçu ile dava açılmıştır. Nitekim bu dosyanın Savcılık aşamasında dosyaya sunulan Bilirkişi raporunda;

“…şüpheli kamyon sürücüsünün 2918 sayılı KTK’nın 48.maddesinde ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 97.maddesinin b fıkrasının 2.bendinde belirtilen trafik kurallarını ihlal ettiği…”belirtilmiştir. Aynı raporun devamında da müvekkilimiz hakkında, “…mağdur olan yaya ………………. ile ………………’nın herhangi bir trafik kuralını ihlal etmediği…” kanaatine varılmıştır.

Konusunda uzman trafik bilirkişisi tarafından hazırlanan iş bu rapor ile de müvekkillerin kusursuzluğu tekrardan sabit olmuştur.

 

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda ayrıntılı olarak arz ve izah edildiği üzere, davalılar tarafından sunulan dilekçe içeriklerini kabul etmediğimizi beyan eder, karşılık delil sunma hakkımızı saklı tutarak delil listemizi sunar ve davamızın kabulü ile yargılama gideri ve ücreti vekaletin davalılara yüklenmesine karar verilmesi tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

 

Davacı Vekili

Av.Arif BALTACI