İSTANBUL …ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO :2013/…….Esas

BEYANDA BULUNAN

(DAVACI) : 

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

DAVALILAR : 

VEKİLİ : 

KONU : Davalıların müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarına ilişkin örnek Yargıtay Kararlarının sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR 

1-) S………… A.Ş’nin başta tanıklar olmak üzere, sunduğu delillerle hasardan kendisinin kusurlu olmadığı savunması yersizdir. Zira, birlikte bir zarara sebep olan kişiler, hukuka aykırı davranmayı ve bununla başkasına zarar vermeyi istememiş olsalar bile, gerekli tedbirleri almadan yaptıkları davranışa katılmışlarsa, Borçlar Kanunu hükümleri gereği müşterek kusur gerçekleşmiş olur. Konuya ilişkin ekte sunulan Yargıtay 11.Hukuk dairesinin 01.10.1992 tarih ve E.1991/2392, K.1992/9394 sayılı kararında da, belirtildiği üzere ‘haksız fiilin oluşumunda beli bir kusuru olan davalı, bu fiilden zarar gören ve kusuru bulunmayan davacıya karşı, Borçlar Kanununun 50. maddesi uyarınca zararın tamamından diğer fail ile birlikte müteselsilen sorumludur.’(EK:1-Yargıtay 11.Huk. D. E.1991/2392, K.1992/9394 sayılı kararı.)

2-) Rücu tazminatına esas olacak zarara dair Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 13.09.1993 tarih ve E.1992/13180, K.1993/10556 sayılı kararında da, ‘rücu tazminatına esas olan zararın davalıların da katıldığı toplu eylem içinde gerçekleştiği kabul edilirse, sorumluluğun Borçlar Kanununun 50. maddesinde düzenlenen müteselsil sorumluluk kurallarına göre belirlenmesi gerekir,’ denilmektedir. (EK:2-Yargıtay 4.Huk. D. E.1992/13180, K.1993/10556 sayılı kararı)

3-) Yukarıda belirtilen Yargıtay Kararlarında da açıklandığı üzere, müteselsil sorumlulardan her biri zararın tamamından sorumludurlar. Mağdur olan Şirketimizin zararın tazminini müteselsil sorumlulardan birinden birkaçından ya da tümünden isteme hakkı vardır.

4-) Taraflar arasındaki sözleşmede, yapılan inşaat nedeniyle 3. kişilere verilecek hasara ilişkin herhangi bir hüküm olmamakla birlikte, sözleşmede 3. kişilere ilişkin hüküm olsa bile, bu hüküm sözleşme tarafları arasındaki iç ilişki olarak, tarafları bağlayacağı ve bu olaydan zarar gören Şirketimizi bağlamayacağı açık olup, yerleşik içtihat ve Yargıtay Kararları’da bu yöndedir.

SONUÇ ve İSTEM: Davanın kabulü ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Davacı Vekili

Av. Arif BALTACI

EK : 1- Yargıtay 11.Huk. D. E.1991/2392, K.1992/9394 sayılı kararı,

2- Yargıtay 4.Huk. D. E.1992/13180, K.1993/10556 sayılı kararı,