İSTANBUL …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

DOSYA NO: 2013/…….. Esas

DAVACI:

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

DAVALI:

KONU: Hangi konuda tanıklık yapılacağını ve davalı tarafça sunulan belgeye karşı beyanlarımızı ihtiva eden dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR 

 

Davalı tarafça ………………… tarihli celsede ibraz edilen dekontlar, davalının iddia ettiği üzere ödemeyle ilgili değildir Şöyle ki:

I- Davalı …………………… tarihli celsede müvekkile olan borcunu ödediğini beyanla iş bu ödemenin yapıldığını gösterir iki adet dekont ibraz etmiştir.iş bu iddia yerinde değildir, dekontlar incelendiğinde, aracın kredi borcuyla ilgili olarak yapılan ödemeler olduğu aşikardır. Kaldı ki dekontun üzerinde de yatırılan paranın rehin kaldırma bedeli olarak tahsil edildiği açık ve net olarak yazmaktadır ki bu parada müvekkilin kendi hesabından satım avansı olmak şartıyla davalının kredi borcunun olduğu bankaya direk olarak ödenmiştir. Bu da davalının iddialarının en başından beri yarinde olmadığını göstermekle iddialarımızı ispatlar niteliktedir.

II-Tarafımızca isimleri bildirilen tanıkların huzurda dinlenilmesiyle olay daha açık ve net olarak ortaya çıkacaktır. Şöyle ki;

Müvekkil davalının yarı hisseye sahip olduğu otobüsün diğer ortağı …………………….. A.Ş’den satın almak istemiş, satım işlemlerine başlandığında araç üzerinde rehnin olması sebebiyle rehin bedeli müvekkil tarafından satım avans bedeli olarak ödenmiş ve araç üzerinde ki rehnin kaldırılması sağlanmıştır. Ancak araç üzerinde diğer borçlardan kaynaklanan hacizlerin konmasıyla satım işleminden vazgeçilmiş, ancak borçlu tarafından müvekkile satım avansı olarak ödediği para iade edilmemiştir.

Müvekkil aracı satın alacağı düşüncesiyle münübüsün işletilmesiyle ilgili olarak işlemlere dahi başlamıştır.

İsimleri bildirilen tanıkların huzurda dinlenilmesiyle, borçlu ile müvekkil şirket yetkilisi arasında otobüsün alım satım ilişkisinin olduğu, müvekkil tarafından bankaya ödenen paranın aracın satım avansı olarak yatırıldığı ve müvekkil tarafından ödenen bu miktarla araç üzerinde ki rehnin kaldırıldığı açık ve net olarak açıklığa kavuşacaktır.

Gereğinin yapılmasını ve tanıklarımızın dinlenilmesine karar verilmesini talep eder takdir ve tensiplerinize arz ederiz.

 

Davacı Vekili

 Av. Arif BALTACI