İSTANBUL … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO: 2013 /…….Esas

BEYANDA BULUNAN

DAVACI :

VEKİLİ : Avukat Arif  BALTACI

KARŞI TARAF

DAVALI :

VEKİLİ :

DİLEKÇE KONUSU: Mahkemenizin ……………………………. tarihli ara kararı gereği tapu kayıtları hakkındaki beyanlarımızın sunulmasıdır. 

 

AÇIKLAMALAR 

 

I-…………………………. Tarihli …………………..  .. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilen cevabı yazıda dava konusu gayrimenkulün malikleri bildirilmiş olup bu belgeye istinaden davalı ………………. A.Ş davaya ………………………. tarihinde dahil edilmiştir. Ekte ibraz ettiğimiz ……………………….. tarihli tapunun cevabı yazısından da anlaşılacağı üzere davalı ………………….. A.Ş tarafından tescil işleminin yapıldığı tarih bildirilmediği gibi ……………………… tarihli bilirkişi raporu da diğer hissedarların davaya dahil edilmesi bildirildiğinden SEHVEN davalı …………………………………. davaya dahil edilmiştir.

II-Dahili davalı ………………………………….. iş bu taşınmazı satın alırken böyle bir davanın açılmış olduğunu diğer hissedarlardan öğrenmiştir.

III-Davalının davaya dahil edilmesinde kusurumuz bulunmadığından, tapu tarafından verilen …………………………….. tarihli cevabı yazıda dahili davalının iktisap tarihi bildirilmediğinden, mahkemenizce taraf sıfatı bulunmadığından dava ret edilecekse karşı taraf için vekalet ücretine hükmedilmemesi gerekmektedir.

 

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, davalının davaya dahil edilmesinde kusurumuz olmadığından, dahili davalı lehine vekalet ücreti ve masraf takdirine yer olmadığına ve diğer gayrimenkulün hissedarlarının iktisap tarihlerini gösteren akit tablosunun tapu sicil müdürlüğünden celbine, gereğinin yapılmasına karar verilmesini tensip ve görüşlerinize vekaleten arz ederiz.

Saygılarımla.

 

Davacı Vekili

Av. Arif BALTACI