İSTANBUL … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/……………..D.İş

(İtiraz Eden)

ALEYHİNE TESPİT İSTENEN :

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

TESPİT İSTEYEN :

VEKİLİ :

KONU : Müvekkil davalılara tebliğ edilen ………………….. tarihli bilirkişi raporu ve ………………………. tarihli inceleme neticesinde düzenlenen ek bilirkişi raporuna karşı süresi içerisinde itirazlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- Tespit isteyen tarafından yukarıda numarası yazılı dosyaya ibraz edilen dilekçe tarafımıza tebliğ edilmediğinden içeriğine karşı ayrıntılı beyanda bulunma imkanımız olmamıştır. Bu nedenle esasa ilişkin her türlü beyan haklarımız saklı kalmak üzere, bilirkişi raporlarında yer alan açıklamalar ışığında itirazlarımız sunulmaktadır.

2- Bilirkişi raporunda tespit isteyen şirketin “……………………” markası altında uzun süreli Araç Kiralama işi ile iştigal ettiği, ………………………. plaka sayılı aracın davalı müvekkillerce kullanılması için kira sözleşmesi ile teslim edildiği, teslim edilen aracın davalı müvekkillerin çalışanının sevk ve idaresinde iken arıza yaparak bakım ve onarım servisine alındığı, yapılan incelemede aracın hararet yapmış olmasına rağmen kullanılması sonucu motorun yatak sardığı iddiasıyla araçtaki hasar miktarının tespiti, onarım süresinin ne olduğu, araçta meydana gelen değer kaybı, araçtaki arızanın sebebi ve sürücü hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususlarının tespitini istediği ifade edilmiştir.

3- Bilirkişi tarafından ………………………… tarihinde davalı müvekkillerin yokluğunda yapılan inceleme neticesinde oluşturulan raporda hasarlı olup değiştirilmesi gereken parçalar, işçilikler, iş gücü kaybı, değer kaybı başlıkları altında hesaplama yapılarak, araçta meydana gelen hasarın kullanıcı hatasından kaynaklandığı kanaatine varıldığı beyanını içerir rapor düzenlenmiştir. Aynı bilirkişi tespit sırasında motor açılmadığından motor üzerinde gerekli incelemeleri yapamamış olduğunu, tespit isteyen vekilinin ……………………… tarihli dilekçesi ve talebi nedeniyle ancak ……………. tarihinde inceleme yaptığını, incelemede ikinci silindirde piston sarması ve kapak yüzeyinde atıklık olduğunu tespit ettiğini beyanla, bu arızalara ait parça ve işçilik fiyatlarını hesaplamıştır.

4- Öncelikle her iki inceleme de müvekkil davalıların yokluğunda yapılmış olup, tek taraflıdır. Gerçekleri yansıtmamaktadır. Tespit isteyen aracı kira sözleşmesi ile davalı müvekkillere teslim ettiği iddiasında ise de kira sözleşmesi ile teslim edilen araç, tespite konu araç olmayıp ……………………… plakalı araçtır. Kira sözleşmesine konu aracın arıza yapması üzerine tespit isteyen taraf sözleşmesel yükümlülükleri gereği davalı müvekkillere ikame araç olarak ………………………. plakalı aracı teslim teslim etmiştir. Araç teslim alındığı gün olağan dışı ses çıkardığı fark edilmiş ve araç iade tutanağında imzası bulunan firma temsilcisi aranarak durumdan haberdar edilmiştir. Tespit isteyen temsilcinin o gün yardımcı olamayacağını, aracın garantisi olmadığından yol yardımı da talep edilmemesi gerektiğini ifade ederek aracı yarın getirin bakalım demesi üzerine, araç ertesi gün servise götürülmek üzere yola çıkmış ancak yolda kalmıştır. Çekici vasıtasıyla araç götürülüp teslim edilmiştir.

5- Bilirkişi raporundaki tespitlere katılmak olanaksızdır. Zira araç teslim edilir edilmez, kullanım sırasında garip sesler çıkarmıştır ve olması gerektiği gibi tespit isteyen yetkilileri durumu bildirmiştir. Müvekkil şirket çalışanından kaynaklanan kullanım hatası olması söz konusu değildir. Araç yalnızca 1 gün müvekkil şirketler nezdinde kalmıştır. Üstelik de arızası nedeniyle gerektiği şekilde kullanılamamış, müvekkil şirketin işleri aksamıştır.

6- Tespit raporunda yer alan zararlardan müvekkil şirketler değil, bizzat tespit isteyen sorumlu olup, ayrıca sözleşmesel yükümlülüğü gereği arıza yapan aracın yerine aynı emsalde sorunsuz bir ikame araç tahsis etmediği için de kusurludur ve müvekkilin zararlarını karşılamakla yükümlüdür. Bu husustaki her türlü talep ve dava haklarımız saklıdır.

7- Sayın bilirkişi ilk raporunda motorun açılmadığından hiç bahsetmeyerek, otomobili incelediğini ve meydana gelen hasarları tek tek tespit ettiğini beyan etmiştir. Yukarıda yer verildiği üzere iddia doğrudan motorla ilgilidir. Sayın bilirkişinin motor açılmamasına rağmen tespit etmiş olduğu hasarların dayanağı ve bu hususa raporundan neden değinmediği tarafımızca anlaşılamamıştır.

8- İddia edilen hasarlardan müvekkil şirketlerin sorumluluğu olmadığını tekrarla, hesaplamaların oldukça fahiş olduğunu da ifade etmek gereği zorunlu olmuştur. Müvekkil şirkete ikame araç olarak teslim edilen, gereken vasıfları taşımayan, ayıplı ve arızalı bir aracın müvekkil şirkete teslim edilmeden evvel kullanımından kaynaklanan bir sürücü hatası var ise, tespit isteyenin ilgili kişiye muhatap olarak taleplerini yöneltmesi gerekmektedir.

9- Aracın teslim alındığı gün arızayı fark ederek tespit isteyen şirket yetkilisine haber verilmesini sağlayan şirket çalışanı, araç kullanma konusunda dikkatli ve özenlidir. Durumdan müvekkil şirket yetkililerini derhal haberdar etmiş, müvekkil şirket yetkilileri de tespit isteyen şirket yetkililerini haberdar etmişlerdir.

10- Tespit isteyen haksız çıkar elde etme çabası içerisindedir. Bilirkişi raporunda yer alan hesaplamaların dayanağı gösterilmemiştir. 

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda izah edilen nedenlerle, bilirkişi raporuna karşı itirazlarımız doğrultusunda Rapordaki tespitleri ve hesaplamaları kabul etmediğimizi beyan ile yargılama giderleri ile vekalet ücretinin tespit isteyen üzerinde bırakılmasını saygı ile vekil sıfatıyla arz ve talep ederiz.

 

İTİRAZ EDENLER VEKİLİ

Av.Arif BALTACI