İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/ …………. Esas

DAVALI :

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU : …………………. tarihli Bilirkişi Raporu’na karşı beyanlarımızın sunumudur.

 

AÇIKLAMALAR

 

1) sayın mahkemenizde yukarıda bildirdiğimiz esas dosya numarası ile yargılaması süren dosya üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu oluşturulan rapor tarafımıza ……………. tarihinde tebliğ olunmuştur. Tebligatla birlikte “Raporun tebliğinden itibaren 10 günlük sürede itiraz edilmediği taktirde raporu kabul etmiş sayılacağımız” ihtar olunmuştur.

Her ne kadar söz konusu dosyadaki vekilliğimizden istifa ettiğimize dair dilekçe ise İstanbul … İş Mahkemesi’nin 2013/…. muhabere ve ……………. tarihli dilekçemizde belirtilmiştir. Vekillikten istifa dilekçesinin mahkemenize ulaşıp davalı asile tebliğine kadar vekil sorumluluğumuzun devam etmesi sebebiyle söz konusu Bilirkişi Raporu’na beyanda bulunma zorunluluğu doğmuştur.

2) Dosyaya sunulmuş ……………… tarihli rapor ile davacının %100 kusurlu olduğu, müvekkil davalı şirkete ise herhangi bir kusur izafe edilemeyeceği tespit edilmiştir. Bu sebeple haklılığımızı teyit eder nitelikteki Bilirkişi Raporu doğrultusunda karar oluşturularak haksız ve dayanaksız davanın reddi gerekmektedir.

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan ve tüm dosya kapsamından gözetilecek sebeplerle, Bilirkişi Raporu doğrultusunda karar oluşturularak, davalının haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davasının REDDİNE karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

Davalı Vekili

Av.Arif BALTACI