İSTANBUL … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO :2013/…….. Esas

DAVACILAR :

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

DAVALI :

VEKİLİ :

KONU : Bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızı ihtiva eder dilekçedir.

 

AÇIKLAMALAR

 

I-Sayın bilirkişilerce dosyaya ibraz edilen ve ………………….. tarihli duruşma sırasında tebellüğ ettiğimiz raporu kabul etmiyor ve meydana gelen karışıklığın ve eksikliğin düzeltilmesini talep ediyoruz. Şöyle ki;

1-Dava dilekçemizden ve yargılama aşamasında taleplerimizden anlaşılacağı üzere dava konusu, davacılar ve davalı kardeşlerin ortak çalıştıkları dönemde birlikte alarak müştereken malik oldukları ancak tapuda davalı adına kayıtlı taşınmazın müvekkiller adına müştereken tescili talebidir.

2-Müvekkiller ile kardeş olan davalı çocukluklarından beri babalarının yanında başladıkları kırtasiye toptancılığı ve pazarlaması işiyle iştigal etmekte olup daha sonrasında üç kardeş bir araya gelerek ortak çalışmaya başlamışlardır. Bu ortak çalışma sonucu elde ettikleri kazançlarla elde ettikleri mal varlıklarını günün koşulları gereği ve kardeş olmanın verdiği güven duygusuyla ortaklık şartı gözetmeksizin sadece bir kardeşin üzerine tescil edilmiştir.

3-Ancak kardeşler baba ve annelerinin vefatından sonra meydana gelen anlaşmazlıklar neticesi ortaklıklarını sona erdirmek istemişler ve bununla ilgili olarak dosyada mübrez protokolü düzenleyerek kardeşlerin ortak çalıştığı dönemde kendi kazanımlarıyla elde ettikleri malvarlıklarının paylaşımını yapmışlardır. Söz konusu paylaşımın yapıldığı “Miras Paylaşım Sözleşmesine davalı uymamış ve bu sebeple huzurda görülen tapuya tescil talepli dava tarafımızca açılmış ve taşınmazın tescili konusu ve tescildeki pay oranlarının hesaplanması üzerine dosya sayın bilirkişilere tevdi edilmiştir.

II-DAVAYA KONU TAŞINMAZ SAYIN BİLİRKİŞİLERİN RAPORDA BELİRTTİKLERİ GİBİ ANNE ve BABANIN VEFATIYLA MİRAS YOLUYLA KARDEŞLERE İNTİKAL EDEN YER OLMAYIP KARDEŞLERİN ORTAK OLDUKLARI DÖNEMDE ELDE ETTİKLERİ KENDİ KAZANIMLARIYLA ALDIKLARI TAŞINMAZDIR.

4-Sayın bilirkişi raporda davaya konu taşınmazı, müvekkiller ve davalı kardeşlere anne ve babalarından miras yoluyla intikal eden taşınmaz olarak nitelendirmiş ve tüm pay hesabını buna dayandırarak yapmışlardır.

Oysa ki yukarıda da belirtildiği üzere davaya konu taşınmaz kardeşlerin ortak olarak aldıkları taşınmaz olup bu taşınmazın ve diğer ortak edinilen malvarlığının anne veya babayla herhangi bir ilgisi olmayıp, anne – baba hayattayken de kardeşlerin anne – babayla herhangi bir ortaklığı yoktur. Ortaklık sadece üç kardeş arasında olup anne, baba ve diğer iki kardeşin edinilen bu malvarlığında herhangi bir maddi katılımları yoktur. Edinilen bu malvarlığı tamamen üç kardeşin anne – babanın hayatta olduğu dönemde ortak çalışmaları neticesi elde ettikleri kazanımlarla yapmış oldukları birikimdir.

Dolayısıyla davaya konu edilen iş bu taşınmaz da kardeşlerin birlikte aldıkları taşınmaz olup sayın bilirkişinin belirttiği gibi miras yoluyla intikal eden bir taşınmaz değildir. Anne – Babanın sağlığında çocuklarıyla arasında herhangi bir ortaklık olmadığından anne – babayla kardeşler arasında ortak kazanım neticesi elde edilen bir malvarlığı da bulunmamaktadır.

5-Sayın bilirkişilerce yanlış ve farklı değerlendirmeler neticesi düzenlenen raporun davanın seyri ve aydınlanması hususunda herhangi bir etkisinin olmayacağı aşikardır. Bu sebeple dava dosyasının daha ayrıntılı şekilde incelenip yeniden rapor tanzim edilmesi gerekmektedir. Dosyanın öncelikle yeni bir bilirkişi heyetine tevdii mahkemeniz farklı görüşte ise aynı bilirkişiye ek rapor için gönderilmesini talep etmekteyiz.

 

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen sebepler neticesinde sayın bilirkişi tarafından dosyaya ibraz edilen raporunun eksik ve yanlış hususlar içermesi sebebiyle kabul etmiyor dosyanın ayrıntılı şekilde okunup eksikliklerin ve meydana gelen yanlış anlaşılmanın düzeltilerek dosyanın Ek Rapor alınmak üzere veya yeni bir bilirkişi heyetine tevdiine kara verilmesini talep eder tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

 

Davacı Vekili

Av. Arif BALTACI