İSTANBUL ….. İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO : 2013 /……….. Esas

DAVALI :

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

DAVACI :

VEKİLİ :

KONU: Borca Faize ve İmzaya itiraza cevaplarımızdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- Dava konusu çekler ………………. A.Ş tarafından borçlarına binaen ……………………… verilmiştir. ……………. tarafından da müvekkilimiz  ………………….’a ………………. tarihinde ciro edilerek verilmiştir. Davacı şirket dava konusu bu çekten dolayı tarafımıza hiçbir ödeme yapmamıştır.

2- Davacı borçlu hakkında ……………………… tarihinde icra takibi yapılmış ve ödeme emri ………………… tarihinde borçlu şirkete tebliğ edilmiştir. Borçlu şirket ise itirazını takip kesinleşip haciz işlemleri yapıldıktan sonra  ………………. tarihinde yapmıştır. Süresi dışında yapılan imzaya, borca ve faize itirazın reddi gerekmektedir. Öncelikle itiraza süresi dışında yapılması yönünden dolayı itiraz ediyoruz.

3- Davacı borçlu hakkında İstanbul ….İcra Müdürlüğünün 2013/………… Esas sayılı dosyası ile icra takibine geçilmiş takip kesinleşmiş ve haciz işlemi yapılarak borcun büyük bir kısmı tahsil edilmiştir. Borçlu şirket bu takibe alacaklısı ve borçlusu aynı olmasına rağmen herhangi bir itirazda bulunmamıştır. Borçlunun bu takibe yaptığı itiraz kötü niyetli ve takibi sürünceme de bırakma amaçlıdır. Ekte sunduğumuz …………………. keşide tarihli ………………TL bedelli çek haricinde borçlunun …………………. tarihinde İstanbul ….. İcra müdürlüğünden 2013/…………… Esas sayı ile takibe konulmuş ve yine …………………. keşide tarihli ………………TL bedelli çek  için hiçbir itiraz yapılmamıştır. İki çekte ki imzalar incelendiğinde aynı kişiden hasıl olduğu ortaya çıkacaktır. Borçlunun kötü niyetli olarak itiraz ettiği aşikardır.

 

DELİLLER: İstanbul ….İcra Müd. nün 2013/……… Esas sayılı takip dosyası ve münderecatı, şirketin defter kayıtları, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal ve hukuki delail

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak sebepler neticesinde haksız yere ve süresi dışında imzaya, borca ve faize itiraz eden borçluların takibin iptali davasının reddi ile % 20’den aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatına mahkûm edilmesine, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini takdir ve tensiplerinize arz ederiz.

 

Davalı Vekili

Av.Arif Baltacı