İSTANBUL İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE 

 

İTİRAZ VE ŞİKAYET

EDEN DAVACI: 

VEKİLİ: Av. Arif BALTACI

DAVALI: 

VEKİLİ: 

KONU: İstanbul ………İcra Müdürlüğü 2013/………..Esas sayılı dosyasından yapılan takibin durdurularak 10 örnek ödeme emrinin iptali istemini içerir dava dilekçesidir.

 

AÇIKLAMALAR

 

1) İstanbul …. İcra Müdürlüğünün 2013/………… Esas sayılı dosyasından gönderilen 10 örnek ödeme emri ………………… tarihinde müvekkil şirket tarafından tebellüğ edilmiştir. Borca yasal süresinde itiraz ediyoruz. Öncelikle takibe konu çekler icra kasasında bulunmadığından müvekkil çek aslını inceleyememiştir. İmzaya itiraz hakkımızı saklı kalmak kaydıyla çek aslının kasada olmaması sebebiyle itirazda bulunuyoruz. Çek aslını ayrıntılı incelediğimizde doğacak itiraz ve şikayet haklarımızın tamamını saklı tutuyoruz. Takibe konu çekler icra kasasına ibraz edilmediğinden ödeme emrinin de iptalini talep ediyoruz.

2) Ayrıca ödeme emrinde talep edilen faiz miktar ve oranları ile protesto masrafı da fahiş ve haksızdır. Yabancı para cinsinden yapılan takiplerde uygulanacak faiz oranı belirlidir. Alacaklı görünenin gerek işlemiş faizi hesaplarken baz aldığı oran gerekse takip sonrası faiz oranı fahiştir. Bu yönden de ödeme emrinin ve takibin iptalini talep ediyoruz.

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda kısaca açıkladığımız nedenlerle öncelikle icra kasasına sunulmamış olan çeklere dayanarak yapılmış olan ödeme emrinin iptali ile takibin durdurulmasına,yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini takdir ve tensiplerinize arz ederiz.

 

Davacı Vekili

Av. Arif BALTACI