İSTANBUL ………. İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

DOSYA NO: 2013 /……. Esas

CEVABA CEVAP VEREN

DAVACI:

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Davalı cevap dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1) Öncelikle davalının, davanın zamanaşımına uğradığı yönündeki beyanları hukuki bakımdan geçersizdir.  Yargıtay’ın görevsizlik kararına karşı olarak müvekkil tarafından tashih-i karar yoluna zaten gidilmemiştir. Yargıtay’ın görevsizlik kararı tarafımıza ………………….. tarihinde tebliğ edilmiştir. Akabinde ise tarafımızdan …………….. tarihinde iş bu huzurda görülen dava açılmıştır.

2) Davalının derdestlik ve husumet itirazının da yersiz olduğu açıktır. Davalı taraf itiraz etme düşüncesiyle hukuken yapılabilecek tüm itirazları dilekçesinde yapmış fakat bunların hiçbiri için hukuki veya akılcı bir gerekçe sunamamıştır. Zira açılan bu dava Yargıtay Kararı gereği zorunlu olarak açılmış olup, dava konusu işin sahibin davalı olduğu, davalı tarafından da kabul edilmektedir.

3) Davalının Aykome Kararlarını delil olarak sunması, ne tarafımızca kabul edilebilir, ne de mahkeme tarafınca kabul edilebilir niteliktedir. Mevcut altyapıların zaten ortak yatırım olmaması nedeniyle, 3030 sayılı Kanunla belirlenmiş olan Aykome’nin görev ve yetkileri içine dahi girmemektedir.

4) AYKOME ‘nin kuruluş , görev ve yetkileri ile ilgili 3030 sayılı kanun ve bu kanun dolayısıyla çıkarılan Koordinasyon Merkezleri ve Fon Yönetmeliğinin 8. maddesinde, oluşturulacak olan ortak fondan sadece ortak programa alınan yatırımlarla ilgili olarak talepte bulunulacağı, güzergahlarda ortaya çıkabilecek yeni yatırımlara ait deplaselerinin ise ilgili kurumlarca yapılacağı ve AYKOME’den deplase bedeli istenemeyeceği açık ve net bir şekilde belirtilmektedir. Bu sebeple ilgili güzergahtaki mevcut alt yapıların deplase edilmesine ilişkin talepler ancak deplase bedeli karşılığında yerine getirilebilebilir. Dava konusu itibari ile yeni bir yatırım olmayıp mevcut alt yapının deplase edilmesine ilişkin talebin, 3030 sayılı kanun, bu kanuna dair çıkarılan yönetmelik ve daha önceki AYKOME kararları kapsamında değerlendirme imkanı yoktur.

Bu nedenle de, davalı tarafından herhangi bir deplase bedeli ödenmeden, yapılan çalışmalar sonucunda müvekkile ait tesislerin hasara uğratılmasından açık ve net bir şekilde davalı firma sorumlu olacaktır. 

 

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, haklı davamızın kabulü ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

 

Davacı Vekili

Av. Arif BALTACI