İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/…….. Esas

CEVAP VEREN

DAVACI:

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Davalının cevap dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1-Davalı vekili, mahkemenize verdiği ………………. tarihli cevap dilekçesinde özetle; davalı kurumu kayıt ve işlemlerinin doğru olduğunu, bu dava ile mahkemenin yanıltılmaya çalışıldığını, davacıdan kaynaklanan zararın davalı kuruma izafe edildiğini ‘ iddia etmektedir.Davalı vekilinin bu iddiaları tamamen soyut ve subjektif olup maddi dayanaktan yoksundur.

Öncelikle tarafımızca mahkemeyi yanıltma söz konusu olmayıp,  anayasamız ve yasalar ile teminat altına alınan hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının parçası olan dava açma hakkı kullanılarak mahkemenizde iş bu dava açılmıştır

Davalı idarenin yapmış olduğu usul ve işlemler usulsüzdür. Bu konuda yasal düzenleme olan – kaçak elektrik enerjisinin tespiti ve diğer usul ve esaslar ELEKTRİK ENERJİSİ DÜZENLEME KURULUNUN 21.03.2003 TARİHLİ VE 122 SAYILI KURUL KARARI EKİ İLE AÇIKLANMIŞTIR. Davalı idare tarafından bu usul ve esaslara uyulmayarak afaki olarak soyut ve subjektif YÖNTEMLERLE İŞLEM ve hesaplama yapılmıştır.

2-Bu konuya dair yargıtayın içtihatı ve yürürlükteki mevzuata göre izlenecek yöntem ve esas ve usullere dair bilgiler aşağıda verilmiştir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 18.10.2004 Tarih ve 2003/11388 E saylı kararında kaçak elektrik kullanma ve bu davalara ilişkin olarak izlenmesi gereken yöntemin belirtildiği üzere, “sayaçta delik olması” tek başına kaçak elektrik akımı kullanıldığı veya buna teşebbüs edildiğinin kanıtı olamaz. Düzenlenen suç saptama tutanağında sayaca TÜKETİMİ ENGELLEYİCİ HER HANGİ BİR EL ATMADAN SÖZ EDİLMEMESİ, TUTANAK DÜZENLEYİCİLERİN KAÇAK KULLANIMIN NE ŞEKİLDE OLDUĞU KONUSUNDA AÇIKLAYICI ANLATIMLARININ OLMAMASI, BİLİRKİŞİ TARAFINDAN BELİRLENEN KURULU GÜÇ İLE TÜKETİM BELGESİNDEKİ SUÇ TARİHİ ÖNCESİNDEKİ dönem harcamalarının birbiriyle uygunluk göstermesi ve arada fark bulunmaması karşısında, varsa sayaç tüketim ve tamir servis raporu da araştırılıp getirilmeden, sanığa yüklenen suçun işlendiğine dair kanıtların neler olduğu karar yerinde açıklanıp tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması BOZMAYI GEREKTİRMİŞ, BU NEDENLE HÜKMÜN BOZULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

Kaçak elektrik enerjisi tüketiminin tespitine dair yönetmeliğin 13/2.F fıkrasında belirtildiği üzere; kaçak elektrik enerjisi tüketiminin tespit edilmesinde ilgili tüzel kişinin tespitini DOĞRU BULGU VE BELGELERE DAYANDIRMASI VE TÜKETİCİ HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ ESASTIR.

Elektrik enerjisi düzenleme kurumunun 21.03.2003 tarih ve 122 sayılım kurul kararı eki ile ‘ Kaçak ve usulsuz elektrik enerjisi kullanımı ile güvence bedellerinin hesaplanması ve güncelleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup kararın 1. maddesinde TUTANAKTA KAÇAK VEYA USULSUZ ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANIM NEDENİ VE ŞEKLİ AÇIKÇA BELİRTİLİR. 122 sayılı kurul kararı eki kararın, düzenlemesinde göre ise kaçak elektrik kullanım süresi: Bağlantı antlaşmasının ve perakende satış sözleşmesinin birinin veya her ikisinin de imzalanmamış olması halinde(müvekkil davacı ile böyle bir imzalanmış sözleşme yok) kaçak elektrik enerjisi kullanma süresi: DOĞRU BULGU VE BELGELERE DAYANDIRILMASI KAYDIYLA ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANMAYA BAŞLANILDIĞI TARİH İLE KAÇAK TESPİTİNİN YAPILDIĞI TARİH ARASINDAKİ SÜREDİR. DOĞRU BULGU VE BELGELERİN BULUNMAMASI HALİNDE BU SÜRE 90 GÜN ALINIR.

3-Davaya konu ……………. tarihli ve ../2013- …………………… numaralı tespit tutanağında izlenmesi gereken usul ve yöntemler göz ardı edilerek ve usulsuz olarak, yönetmelik, elektrik enerjisi düzenleme kurul kararın ve yargıtayın içtihadı da göz önüne alınmadan tutulmuştur. Bu nedenle bu tutanağa dayanılarak kaçak elektrik enerjisi kullanıldığı iddiası yersizdir. Düzenlenen tutanak ve yapılan tespit usulsuz ve geçersizdir.

Davalı idarenin memuru tarafından tutulan tutanakta’ yukarıda yazılı idareye kayıtlı ve mühürlü sayacı altan delmek’ şeklinde bir ibare olup, müvekkil davacı ise bu konu hakkında bilgisi olmadığını, idarenin memuru ile birlikte gördüğünü, kendisinin yapmadığını, daha önceki kiracının yapmış olabileceğini bildirmiştir. Müvekkilimiz ……………. tarihinden itibaren bu iş yerini kullanmaya başlamıştır. Sayaçta bulunan deliğin ne zaman yapıldığı net değildir. 

Yargıtay kararında ve kurul kararında ve yönetmelikte belirtildiği üzere “kaçak elektrik enerjisi tüketiminin doğru bulgu ve belgelere dayandırılması” sayaçta delik olması tek başına kaçak elektrik akımı kullanıldığı veya buna teşebbüs edildiğinin kanıtı olmaması, düzenlenen suç saptama tutanağında sayaca TÜKETİMİ ENGELLEYİCİ HER HANGİ BİR EL ATMADAN SÖZ EDİLMEMESİ, TUTANAK DÜZENLEYİCİLERİN KAÇAK KULLANIMIN NE ŞEKİLDE OLDUĞU KONUSUNDA AÇIKLAYICI ANLATIMLARININ OLMAMASI, BİLİRKİŞİ TARAFINDAN BELİRLENEN KURULU GÜÇ İLE TÜKETİM BELGESİNDEKİ SUÇ TARİHİ ÖNCESİNDEKİ dönem harcamalarının birbiriyle uygunluk göstermesi ve arada fark bulunmaması, doğru bulgu ve belge bulunmaması halinde ise bu sürenin 90 gün olacağının bildirildiğinden, davalı idarece yapılan bütün işlemler geçersizdir.

4-Davalı idare tarafından müvekkil davacıya ait iş yerine, müracaatımız üzerine …………. numaralı tesisat üzerine ……………… günü yeni elektrik sayacı takılmıştır. Kaçak elektrik kullanıldığı iddia edilen sayacın kullanıldığı dönem ile yeni sayacın takıldığı …………………. tarihli dönem karşılaştırıldığında arada farkın olmadığı, eski sayaç döneminde daha fazla tüketimin olduğu ve kaçak tüketimin olmadığı görülecektir.

5-Davalı idare tarafından dosyaya ibraz edilen …………………….. tarihli sayaç muayene ve talep sonuç formunda ise MUAYENE İŞLEMİ DAVALI İDARENİN ELEMANLARI TARAFINDAN YAPILMIŞTIR. MUAYENEDE İSE YUKARIDA BELİRTİĞİMİZ USUL VE ESASLARA UYULMADAN YAPILMIŞTIR. SAYAÇ KAPAĞI ALTAN DELİNEREK DİSKE MÜDAHALE EDİLMİŞ, KAÇAK İŞLEMİNİN YAPILMASI UYGUNDUR ifadesi belirtilmektedir. Oysa davalı idare bu sonucu dahi beklemeden çok önce ………………. tarihli .. /……………………. numaralı faturayı tanzim etmiş ve ödenmesi için müvekkile ibraz etmiştir.Bu durum davalının KÖTÜ niyetini göstermektedir.

 

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere, kaçak elektrik kullanımı söz konusu olmadığından haklı davamızın kabulüne, mahkeme harç ve masraflarıyla ücreti vekaletin davalıya yüklenmesine, tedbirin devamına karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

 

Davacı Vekili

Av. Arif BALTACI