İSTANBUL ….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2013/…… Esas

DAVACI:

VEKİLİ: Av. Arif BALTACI

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Ara karar gereği beyanlarımızı ihtiva eder

AÇIKLAMALAR

1-Davalı şirket ile müvekkil şirket arasında varolan ticari ilişki nedeniyle davalı şirket ……. tarihinde müvekkil şirketten almış olduğu mallar karşılığında müvekkilimize borçlanmıştır. Davalı, alım-satım işleminden kaynaklan borcunu müvekkil şirkete zamanında ödeyememiştir.  Müvekkil şirket bu konuda davalıyı defalarca yazılı ve sözlü şekilde uyarmış fakat borç ödenmeyince davalı şirket hakkında İstanbul 32. İcra Müdürlüğünün 2013/………. Esas sayılı dosyasıyla takip başlatılmıştır. Davalı şirket ödeme emrini …… tarihinde tebellüğ  etmiştir. Davalı haksız ve mesnetsiz bir şekilde ve dilekçesinde hiçbir açıklama yapmadan afaki iddialarla borca itiraz etmiş ve takip durmuştur. İş bu sebeple huzurunuzda görülen davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

2-Davalı şirket,  müvekkil şirkete herhangi bir borcunun olmadığı çünkü bu borçları ödediğini belirtmiştir. Davalı şirketin itirazı borcun olduğuna dair bir itiraz olmayıp, borcun sonlandırıldığına dair iddiadır. İspat yükü ise borcunu ödediğini iddia eden davalı şirkettedir.  Fakat davalı şirketin dosyaya sunduğu tahsilat makbuzlarından da anlaşılacağı üzere bu makbuzlar davalı şirkete ait başka faturalardan kaynaklıdır. Tahsilat makbuzunda tahsilatın hangi faturaya mukabil olarak alındığı açıkça belirtilmiştir. Tahsilat makbuzun üzerinde var olan numaraların icra takibine konu faturalarla hiçbir alakası bulunmamaktadır.

3-Müvekkil şirket ile davalı şirket arasında uzun yıllardır devam eden bir ticari ilişki mevcuttur. Bu sebeple müvekkil şirket, davalı şirket ile daha önce de alım satım sözleşmesi yapmış ve defalarca fatura kesilmiştir. Bu faturaların bir çoğunun ödemesi alınmıştır. Fakat icra takibine konu faturalar için ödeme yapılmamıştır. Ekte sunduğumuz cari hesap dökümü incelendiğinde icra takibine konu faturaların ödenmediği açık ve net olarak ortaya çıkacaktır.

IV-Yapılacak bilirkişi incelemesi sonucunda ekte sunduğumuz ayrıntılı cari hesap dökümü ve ticari defter ve kayıtların incelenmesi neticesinde davalı şirketin müvekkil şirkete olan borcunu ödemediği, müvekkil şirkete takipte belirtilen ……………………. TL borcu olduğu açık ve net olarak ortaya çıkacaktır.

4-Davalı şirket,  müvekkil şirkete olan borcunu ödememiştir. Davalı şirket açıkça kötü niyetli olarak takibe itiraz etmiştir. Basiretli bir tacirin bilmesi gereken hangi faturanın ödenip hangi faturanın ödenmediğini bile bilmediklerini iddia etmektedirler. Fakat aslında davalı şirket çalışanları da bu faturadan kaynaklı borçlarının ödenmediği ve davalı şirketin süre kazanmak adına bu itirazı yaptığını telefon konuşmalarında açıkça beyan etmişlerdir. Davalı şirket kötüniyetli olarak borca itiraz etmiş süre kazanmak ve alacağımızı sürüncemeden bırakmak için uğraşmaktadır. Bu sebeple yapılacak yargılama sonucunda kötüniyetli davalı şirketin aleyhine %20’den az olmamak üzere icra tazminatına hükmedilmesini talep etmekteyiz.

SONUÇ ve İSTEM:Yukarıda ayrıntılı olarak arz ve izah ettiğimiz sebeplerle haklı davamızın kabulüne, dosyaya davalı şirket tarafından yapılan itirazın  iptaline takibin devamına, gerekli incelemelerin yapılması için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine, haksız ve kötüniyetli olarak takibe itiraz eden davalı şirketin %20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine, yargılama harç ve giderlerin ve avukatlık ücretlerinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

Davacı Vekili

Av. Arif BALTACI