İZMİR .İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE;

 

DOSYA NO: 2013/……..E

DAVACI:

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

DAVALI: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

VEKİLİ:

KONU: Davalının cevap dilekçesine karşı beyanlarımızdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

Davalının cevap dilekçesinde yer alan savunmaları kabul etmiyoruz. Şöyle ki; 

1- Davalı kurumun huzurda görülen davanın süresinde açılmadığı yolundaki iddiası uygun değildir. Müvekkil davacı ……. A.Ş şirketi, Davalı kurum tarafından müvekkil şirkete gönderilen ……….2013 tarih ve ……………………….. sayılı Borç Tahakkuk yazısı ile re’sen tahakkuk ettirilen borca haklı gerekçelerle ve ……………2013 tarihinde ve yasal süresi içerisinde itiraz etmiştir.

2- Müvekkil ………. A.Ş şirketinin itiraz dilekçesinde yer alan hatalı tahakkukun iptali ve haksız ödenen daha önceki bedellerin de müvekkil şirkete iade edilmesi talepleri davalı kurum tarafından herhangi bir gerekçe bildirilmeden keyfi olarak…………………. tarih ve sayılı karar ile yasaya ve usule aykırı olarak reddedilmiştir.  Söz konusu karar müvekkil şirket tarafından  ……………….. tarihinde tebellüğ edilmiştir. İş bu nedenlerle huzurdaki davanın yasal süresi içerisinde açıldığı tarafımızca ispatlanmış olup davalının yaptığı itiraz yersizdir. 

3- Davalı kurum vekili cevap dilekçesinde ayrıntılı hiçbir hukuki açıklama yapmamış, keyfi yapılan işlemleri gerekçelendirememiş, işlemlerin hangi sebeple ve hangi kanuna bağlı olarak yapıldığını bile belirtmemiştir. Davalı kurum vekili sadece davalı kurumun müvekkil şirket hakkında yaptığı işlemleri kronolojik olarak anlatmıştır. 

4- Dava dilekçemizde iddia ettiğimiz müvekkil şirkete kesilen cezanın kaynağı olarak gösterilen rapor kesinlikle müvekkil şirkete yada tarafımıza tebliğ edilmemiştir. Böyle bir raporun varlığı bile şaibelidir. Olayın esası bu rapor iken davalı kurum vekilinin bu rapor hakkında hiçbir beyanda bulunmaması bile davamızın haklılığı ispatlar niteliktedir. Yerleşik yargı içtihatlarında ve ekte sunduğumuz 16 tane yargıtay kararında da görüleceği üzere eksik işçilik bildirimi cezası kesilmesi için yapılmış bir tespit raporu olmalıdır. Ama davalı kurum dosyaya bu yönde bir rapor sunamamıştır. Davalı kurum tarafından yapılacak her türlü savunmanın genişletilmesi talebini kabul etmeyeceğimizi açıkça beyan ediyoruz. 

5- Dava dilekçemizde haklı davamızın gerekçeleri ayrıntılı olarak açıklanmış olduğundan tekrara yol açmamak adına, beyanlarımızı tekrarla haklı davamızın kabulünü talep ediyoruz.

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda ve dava dilekçemizde izah edilen nedenlerle haklı davamızın ve dava dilekçesinde bildirmiş olduğumuz taleplerimizin kabulüne karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

 

Davacı Vekili

Av. Arif BALTACI