Çocuk Mallarının Korunması Dava Dilekçesi

İSTANBUL AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

DAVALI : (Velayet Hakkı Sahibi)

KONU : Çocuk mallarının korunması

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilimiz ile davalı velayet hakkı sahibi arasında daha önce görülen dava ile İstanbul XX. Aile Mahkemesinin 2014/XXX Esas ve 2016/XX Karar sayılı ilam ile boşanmalarına karar verilmiştir. Boşanma kararı ile birlikte müvekkilimiz ile davalı eşin müşterek çocukları XXXX ve XXXX’in velayetleri de davalı anneye verilmiş ve bu karar yargıtay onaması sonrasında taraflara tebliğ yapılarak kesinleşmiştir.

2- Türk Medeni Kanunu hükümleri doğrultusunda boşanma sonrasında velayet hakkına sahip olan eş  mahkemeye çocuğa ait malvarlığının dökümünü gösteren bir defter sunmak zorundadır. Ayrıca çocuğun malvarlığında herhangi bir sebeple olacak önemli değişikliklikleri de derhal mahkemeye bildirmek zorundadır.   Müvekkil ile davalının müşterek çocukları XXXX ve XXXXX’in mallarının tespiti ve tespit edilen bu malların korunma altına alınabilmesi için  mahkemeye başvuru zorunluluğumuz doğmuştur.

DELİLLER : Tanık, Mahkeme Boşanma ilamı, ve sair kanuni delail.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıkladığımız ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak nedenlerle müvekkil ve davalının müşterek çocukları XXXX ve XXXXX’in mevcut mallarının tespiti edilmesine, bu malların koruma altına alınmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize sunarız.

Davacı Vekili