Alacak Davası Dilekçe Örneği

 

İSTANBUL  XX. İŞ  MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                :

VEKİLİ                 : Avukat Arif BALTACI

[Adres Antettedir.]

DAVALI                : ……………….. A.Ş

K O N U                : Davalı Şirket tarafından müvekkile yapılmayan SSK ödemelerinin ve alacakların tahsili davasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilim “XXXX CO” adlı şirketin XXXXX Spor Kompleksi inşaasında harita mühendisi olarak çalışmıştır.

2- Yurt dışında çalışmış olduğu süre boyunca davalı şirket çalışmaya başladığı ilk bir aylık sigortasını ödedikten sonra kötüniyetli olarak diğer ayların ödemelerini yapmamıştır.

3- Davalı firma yetkililerine şifahen yapılan taleplerin karşılıksız kalması sonrasında müvekkilin davalı şirketten alması gereken maaş, ikramiye ve avans alacaklarını da alamamıştır. Dolayısıyla söz konusu avansların da tahsili davalı şirketten talep edilmektedir.

4- Sayın Mahkemenize sunmuş olduğumuz XXXXX Büyükelçiliği’nin ilgi yazısında da anlaşıldığı üzere, Müvekkil yurt dışında 22.10.2010 tarihi ile  17.09.2014 tarihleri arasında aralıksız çalışmıştır. (Ek-1) Bu süre zarfında müvekkilin SSK ödemeleri yapılmadığından ve davalı şirketle yapılan şifahi görüşmelerden de sonuç alınamadığından iş bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: İlgili mevzuat vs.

DELİLLERİMİZ     : Çalışma ve hizmet sürelerine dair belge ve kayıtlar, SSK kayıtları, Pasaport vs kayıtlar, Tanık beyanları,  Bilirkişi incelemesi,  vs. her türlü yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle; fazlaya dair dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik;

1)15.000,00.-TL Avans alacakları

2)20.000,00.-TL SSK alacakları için toplam 35.000,00.-TL’nin işe giriş tarihinden itibaren Merkez Bankasının Uygulamakta olduğu en yüksek reeskont faiz ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı taraftan tahsiline karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz. 07.11.2014

Saygılarımızla.

 

Davacı Vekili

             Avukat Arif BALTACI