T.C.

           İSTANBUL

…. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2013/….. Esas

İSTANBUL ANADOLU …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

ALACAKLI             :……………………….. Gemi İşletmeciliği A.Ş

VEKİLİ                     : Avukat Arif BALTACI

BORÇLU                  :

BORÇ MİKTARI    : ……………… TL (faiz, vekalet ücreti ve masraflar hariç)

Yukarıda dosya numarasını bildirdiğimiz müdürlüğümüz dosyasından kaynaklı borçtan dolayı müdürlüğümüzün yukarıdaki dosya borçlusuna ait, (……………………………………….. Deniz Taşımacılığı İşletmesi A.Ş.) ……………………………………………………………., İstanbul adresinde bulunan ve icra dosyamızdan yazılan müzekkere ile ………………. tarihinde kayden haczedilen İstanbul Limanı İnşa Halindeki Gemilere mahsus sicilin ……………… sırasındaki …………………….. isimli inşa halindeki geminin satışı istenilmiş olup söz konusu geminin fiili haczi ile gemi kıymet takdiri yapılmasına karar verilmiştir.

Karar gereğinin ifası ile neticeden müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur.

Masraflar mahallinde verilecektir.

İstanbul Anadolu . İcra Müd.