T.C

              İstanbul

….İcra Müdürlüğü

Dosya No: 2013/…… Esas.

ANKARA İCRA TEVZİ BÜROSU

ALACAKLI              : ……………………….. A.Ş

VEKİLİ                      : Avukat Arif BALTACI

BORÇLU                   :…………………………………A.Ş

BORÇ MİKTARI      : ……………………TL

İHTİYATİ HACİZ KARARI : İstanbul ……. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/….. D.İş Sayılı ve 2013/………. D.İş  karar sayılı, …………….. tarihli kararı

Borçluların yukarıda gösterilen miktar kadar borçları sebebiyle yazılı olan ve mahallinde gösterilen ve gösterilecek adreslerindeki (borçlulara aidiyeti tespit edilecek diğer tüm adresler alacaklı vekilince bildirilmesi halinde) menkul, gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının, gerektiğinde çilingir marifetiyle mahale girilerek, haczine ve menkullerin muhafazasına, borca yeter derecede haciz ve muhafaza yapılmasına karar verilmiştir.

İhtiyati haciz kararının ivedi şekilde uygulanarak neticesinden bilgi verilmesi rica olunur.

İstanbul ….İcra Mdr Yrd.

ELDEN TAKİPLİDİR.