T.C.

            İSTANBUL

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2013/……. Esas

T.C

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İLGİ : Müdürlüğümüzün …………….. tarih ve ……….. sayılı yazısı, Rektörlüğünüzün …………….. tarih ve …………. sayılı cevabi yazısı

Alacaklı …………………. A.Ş vekili Av. Arif BALTACI’ya borçlu ……………………………..’in iş bu borcundan dolayı ilgi sayılı yazımızla borçlunun maaşının 1/4ünün haczi istenmiş olup cevabi yazınızla borçlunun maaşı üzerinde birçok haciz olduğu bildirilmektedir.

Karar dairesinde alınan karar  gereğince  borçlu ………………………………..’in maaşına müdürlüğümüzce konulan haczin sırasının gelip gelmediğinin sorulmasına karar verilmiştir.

Karar gereğinin ifası ve neticeden müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur.

İstanbul …. İcra Müdürü