HACİZ MÜZEKKERESİ – Muhafaza ve Ek Haciz Talimatı

              T.C

          İstanbul

… İcra Müdürlüğü.
2013/…….. Esas

ANKARA … ICRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İLGİ                   :

ALACAKLI       :

VEKİLİ             : Av.Arif BALTACI

BORÇLU          :

ADRESİ           :

(ve /veya gösterilecek adreslerde)

BORÇ MİKTARI : ……………TL (Masrafsız ve faizsiz)

Müdürlüğümüzce ilgi talimat sayılı dosyanızdan haczedilen mahcuzların muhafaza altına alınmasına ve borca yeter miktarda ek haciz ve muhafaza yapılmasına, mahcuzların bulunamaması halinde borçlunun yukarıda gösterilen veya gösterilecek adreslerinde yeniden haciz ve muhafaza yapılmasına karar verilmiştir.
Karar gereğinin ifası ile neticenin bildirilmesi rica olunur.

Elden takiplidir

İCRA MÜDÜRÜ