Haciz Talimatı Örneği

           T.C

        İstanbul

… İcra Müdürlüğü.

2013/…….. Esas

               ANKARA … ICRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İLGİ                            :

ALACAKLI             :

VEKİLİ                        : Avukat Arif BALTACI

BORÇLU                     :                                 

                                          (ve /veya gösterilecek adreslerde)

BORÇ MİKTARI          :……………………TL (Masrafsız ve faizsiz)

           Müdürlüğümüzce ilgi talimat sayılı dosyanızdan haczedilen mahcuzların muhafaza altına alınmasına, mahcuzların bulunamaması halinde borçlunun yukarıda gösterilen veya gösterilecek adreslerinde yeniden haciz ve muhafaza yapılmasına karar verilmiştir.

            Karar gereğinin ifası ile neticenin bildirilmesi rica olunur.

Elden takiplidir                                                                                                                İCRA MÜDÜRÜ