İCRA HACİZ TUTANAĞI ÖRNEK NO:19

                      T.C.

……………………………..İcra Dairesi                                                                            Örnek No : 19*

Dosya No :………………………………

 

HACİZ TUTANAĞI

Alacaklının ve varsa vekilinin veya           ………………………………………………………………..

temsilcisinin adı ve soyadı                        ………………………………………………………………….

Borçlunun ve varsa vekilinin veya            ………………………………………………………………..

temsilcisinin adı ve soyadı                     :  …………………………………………………………………

Haczin hangi gün ve saatte ve nerede   …………………………………………………………………

ve kimin huzurunda yapıldığı     :  ……………………………………………………………..

Alacağın miktarı                                   :  ……………………………………………………………….

Haciz edilen mallar ve takdir edilen     ……………………………………………………………..

kıymetler (*)                                        :  …………………………………………………………….

 

       Lira         .            Kuruş                  Adet                                             Cinsi                                       .

…………………   ………………………    ………………        ………………..  …………………….  …………………….

…………………   ………………………    ………………        ………………..  …………………….  …………………….

…………………   ………………………    ………………        ………………..  ……………………..  ……………………

…………………   ………………………    ………………        ………………..  ……………………..  ……………………

…………………   ………………………    ………………        ………………..  ……………………..  ……………………

…………………   ………………………    ………………        ………………..  ……………………..  ……………………

…………………   ………………………    ………………        ………………..  ……………………..  ……………………

…………………   ………………………    ………………        ………………..  ……………………..  ……………………

…………………   ………………………    ………………        ………………..  ……………………..  ……………………

…………………   ………………………    ………………        ………………..  ……………………..  ……………………

…………………   ………………………    ………………        ………………..  ………………………  …………………..

                                                                              TOPLAM

Kıymeti takdir eden bilirkişinin adı, soyadı,    ……………………………………………………………..

mesleği ve adresi                                        :  ………………………………………………………………………

Bilirkişiye takdir edilen ücret miktarı            :  ………………………………………………………………

Yeni alacaklıların iştirak ve  bu yüzden            ……………………………………………………………..

ilâve suretiyle yapılan yeni hacizler              :  ……………………………………………………………….

Borçlunun ve üçüncü kişilerin iddiaları          :  …………………………………………………………

Yedieminin adı, soyadı ve yerleşim yerin-      …………………………………………………………….

deki adresi kendisine takdir edilen ücreti,       …………………………………………………………

edilmemişse sebebi                                     :  ………………………………………………………………

Haciz taşınmaza ilişkin ise cinsi, niteliği,        ………………………………………………………….

sınırları, kıymeti ve gerekli diğer hususlar    :   ………………………………………………………..

 

İcra Müdürü               Alacaklı veya Vekili            Borçlu veya Vekili        Yediemin

Mühür ve İmza               veya Temsilcisi                 veya Temsilcisi

 

_____________________________________________

(*) Haczedilen mal daha önce ihtiyaten haczedilmişse                                            Bilirkişi
      ihtiyaten haciz sahibinin iştirak hakkı,haczi kabil
      malların kâfi gelmemesi veya hiç bulunmaması hali.
(İİK m.102)

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 57’ya karşılık gelmektedir.  

 

Word Olarak İndir