Islaha Karşı Cevap Dilekçesi Örneği

 

SİLİVRİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

                          NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

Dosya NO: 2015/XXX Esas

BEYANDA BULUNAN DAVALILAR

(KARŞI DAVACILAR)   :

VEKİLLERİ                       : Av. Arif BALTACI – Av. Bahadır Halil BALTACI

DAVACILAR

(KARŞI DAVALILAR)   : ……… A.Ş

VEKİLLERİ                       : Av.

KONU                                : 18.06.2016 tarihli ıslah dilekçesine karşı beyanlarımızı içerir dilekçedir.

 

BEYANLARIMIZ                     

I. Davada tarafların kusuru yönünden alınmış raporlarda müvekkilimize atfedilen %40 oranındaki kusur oranı bile haksız ve fahiş  iken karşı tarafın tarafımıza %100 kusur oranı atfedilmiş gibi ıslah dilekçesi ile dava konusunu artırdığını bildiren ıslah dilekçesini kabul etmiyoruz.  

Dosyada mevcut kusur bilirkişi raporlarında tarafımıza %45 ve %40 gibi haksız ve fahiş kusur oranları bilirkişi raporunda eksik ve yeterli inceleme ile atfedilmiştir. Bu konuda dosyaya sunduğumuz ayrıntılı hukuki mütalaa da bilirkişi raporundaki eksiklikler belirtilmiştir. Mahkemenin bu ayrıntılı bilimsel tespiti göz önüne almadan dosyaya sunulan bilirkişi raporunu kabulü tarafımızca temyiz nedeni olarak öne sürülecektir. Yanlış olarak tespitler yapılan Kusur Bilirkişisi raporlarında “yolun her iki yanında metal platformların olduğu, metal platformlar ve yol arasında geniş banket ve arıza şeridi alanları bulunduğu bu şeridin görevlerini etkin şekilde yapabileceği davacı araç sürücüsünün yeterince sağ tarafa yanaşması ve emniyet şeridine tamamen girmesi durumunda kazanın önlenmesinin mümkün olabileceği”  ayrıca “davalı araç sürücüsünün hızı yüksek ise yolun bu hıza elverişli olmadığı” da açıkça belirtilmiştir.

Tüm bu tespitlere rağmen  tarafımıza %40 veya %45 oranında kusur atfedilmesi açıkça hakkaniyete aykırılıdır. Müvekkilimize atfedilen bu kusur oranları bile fahiş ve haksız iken karşı tarafın %100 kusurluymuşuz gibi ıslah dilekçesiyle dava bedelini artırması tarafımızca asla kabul edilemez.     

II. Tarafımızca bilirkişi raporlarına karşı yapılmış olan tüm itirazlar ve bilirkişi raporundan sonra raporda birçok teknik eksiklik bulunduğu yönünde dosyaya sunduğumuz bilgi ve belgeler değerlendirmeden yani dosyanın esası olarak görülen kusur yönünden yapılması gereken hukuki tartışmalar giderilmeden karşı tarafın vermiş olduğu ıslah dilekçesini kabul etmiyoruz.

Dosyaya konuyla ilgili sunulmuş olan Bilirkişi raporları birbiri ile aşırı derecede çelişkilidir. İlk bilirkişi raporunda müvekkilimize %10 kusur atfedilmişken sonraki raporda bu kusur oranının %45vr %40 olarak değiştirilmesi açıkça ve ciddi bir tezattır. İki farklı heyet tarafından dosyaya sunulmuş raporlar arasında açık bir şekilde çelişki mevcutken bu çelişki giderilmeden dosyanın ıslahını kabul etmek mümkün değildir. Çünkü  kusur yönünde kesin bir tespit henüz yapılmamış olup mahkemece yapılması gereken öncelikli işlem raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesidir.  Tarafımızca dava konusu olayların anlatımının mahkemeyi kasıtlı olarak yanlış yönlendirme amacıyla yapıldığın dair sunduğumuz ispatlar ve dosyaya son bilirkişi raporundan sonra eksiklikleri ve raporun yanlış yönlerini teknik olarak ispatlama amacıyla sunduğumuz belgeler incelenmeden ve hangi oranla ve ne miktar üzerinden davanın sonuçlanacağı belli değilken karşı tarafın %100 kusurluymuşuz gibi ıslah dilekçesiyle dava konusunu artırmasını kabul etmiyoruz. Dosyanın iş bu haliyle yapılmayan Bilirkişi incelemeleri esas alınarak Sayın Mahkemeniz tarafından verilecek olan karar hakkaniyete ve hukuka aykırılık teşkil edecektir.

III. Dosyada mübrez belgeler ve sunulmuş olan itirazlar dikkate alınarak Bilirkişi raporlarındaki çelişkinyi ortadan kaldırıcak şekilde yeniden inceleme yaptırılarak düzenlenecek olan Bilirkişi raporundan sonra Sayın Mahkemeniz tarafından hüküm tesisi gerekmektedir.

Tazminat hesaplaması ve kusur oranının tespiti Mahkemeniz dosyasında mevcut olmayan eksik belgelerle yapıldığından dosyada mübrez Bilirkişi raporları çelişkilidir. Bu çelişkili raporlarda tarafımıza atfedilen kusur oranları ve bunun neticesi olan tazminat miktarları haksız ve hukuka aykırı iken karşı tarafın %100 kusur oranını esas alarak dosyaya sunmuş olduğu ıslah dilekçesini kabul etmiyoruz.

SONUÇ VE İSTEM        :             Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle; öncelikle kusur yönünden çelişkiler giderilerek bu hususta yapılmış olan itirazlarımız ve dava dosyasına sunduğumuz teknik ve ispata elverişli belgeler de dikkate alınarak kusur oranının yeniden belirlenmesine, mahkeme tarafından atanan üç kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda belge eksikliği nedeni ile yapılmayan mahsuplaşmalar dikkate alınarak hesaplamanın yapılmasına karar verilmesini talep eder, karşı tarafın vermiş olduğu ıslah dilekçesini kabul etmediğimizi bildiririz. Bu nedenle dosyanın hem kusur hem de hesaplama yönünden rapor tanzim edebilecek uzman bir bilirkişi heyetine tevdiine karar verilmesini takdir ve tensiplerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.                                                                                                                                          

Davalı (Karşı Davacı) Vekilleri

Avukat Arif BALTACI