Kambiyo Senetlerine (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer Senet) Özgü İFLÂS Yolu ile Takipte Ödeme Emri (Örnek 12)

                       T.C.

……………………………..İcra Dairesi                                                              Örnek No : 12*

Dosya No :………………………………

 

KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET)

ÖZGÜ İFLÂS YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ

 

1 – Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin             :………………………………………………..

      adı,soyadı vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki:……………………………………………………….

      adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa,                         :…………………………………………..

      Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi     :……………………………………………………….

2 – Borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin                        :  ……………………………………………………..

      adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi,                :  ……………………………………………………..

      alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası          :  ………………………………………………

3 – Alacağın Türk parasıyla tutarı,faiz                                      :  …………………………………………………

      miktarı ve işlemeye başladığı gün;                                      :  ………………………………………………….

      alacak yabancı para ise alacağın hangi                    :  ……………………………………………………………

      tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi          :  ………………………………………………..

4 – Senet ve tarihi                                                         :  ……………………………………………………………

      İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (5) gün içinde ödemeniz; kambiyo senedi ve borca ait her türlü itiraz ve şikâyetlerinizi yine bu (5) gün içinde sebepleriyle birlikte ve diğer tarafa tebliğ edilecek nüshadan bir fazla dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz; (5) gün içinde borç ödenmediği; veya itiraz ve şikâyet edilmediği takdirde, alacaklının ticaret mahkemesinden iflâsınızı isteyebileceği; itiraz ve şikâyet edildiği takdirde alacaklının ticaret mahkemesinden itiraz ve şikâyetin kaldırılması ve iflâsınıza karar verilmesini isteyebileceği ihtar olunur.

(İİK m.171)                                                                             

………./……./……….

                                                                                                                        İcra Memuru

                                                                                                                       Mühür ve İmza 

 

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 52’ye karşılık gelmektedir.

 

Word Olarak İndir