Adi Kiraya ve Hasılat Kiralarına Ait Takipte Ödeme Emri

 

                T.C.           

                                                                                                                      Örnek No : 13**

…………………. İcra Dairesi

Dosya No : ……………………

 

ADÎ KİRAYA VE HASILAT KİRALARINA AİT TAKİPTE

ÖDEME EMRİ

 

1-Alacaklı   ve  varsa    kanuni  temsilcisinin    ve     …………………………………………………………..

vekilinin   adı, soyadı  ve  yerleşim   yerindeki     …………………………………………………………..

adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa           …………………………………………………………..

Türkiye’de   göstereceği     yerleşim  yerindeki     …………………………………………………………..

adresi                                                                     : …………………………………………………………

 

2-Borçlunun ve varsa   kanuni   temsilcisinin   adı,  ……………………………………………………………

soyadı ve  yerleşim  yerindeki adresi, alacaklı      …………………………………………………………..

tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası         : …………………………………………………………

 

3-Alacağın Türk parasıyla tutarı, faiz miktarı  ve      …………………………………………………………..

işlemeye  başladığı  gün;  alacak  veya teminat     …………………………………………………………..

yabancı  para  ise  alacağın hangi tarihteki kur      …………………………………………………………..

üzerinden talep edildiği ve faizi                            : …………………………………………………………

 

4-Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların  ………………………………………………………….

adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri            : …………………………………………………………

 

5-Sözleşme ve tarihi                                                  : …………………………………………………………

            Yukarıda yazılı borcu işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren ……………… gün içinde ödemeniz; borcun bir kısmına veya tamamına veya alacaklının takibine karşı bir itirazınız varsa, yine bu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren ………….. gün içinde açıkça ve sebepleri ile birlikte İcra ve İflâs Kanununun 62 nci maddesi hükmü gereğince dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; kira aktini ve sözleşmedeki imzanızı kesin ve açık olarak reddetmediğiniz takdirde, akdi kabul etmiş sayılacağınız; yukarıdaki süreler içinde borcu ödemeniz veya itiraz etmezseniz, alacaklının icra mahkemesinden tahliyenizi isteyebileceği ve kesinleşen kira alacağından dolayı da haciz talep edilebileceği ihtar olunur.*

(İİK m.269)

……./……./……….

  İcra Müdürü

Mühür ve İmza

*A- Ödeme süresi; Borçlar Kanununun 260 ıncı maddesi gereğince, altı ay veya daha fazla süreli adî kiralarda otuz gün, daha az süreli olanlarında altı gün, aynı Kanunun 288 inci maddesi uyarınca hasılat kiralarında altmış gündür.

B- İtiraz  süresi; Ödeme  süresi otuz ve altmış  gün olan adî ve hasılat kiralarında itiraz süresi  yedi gün, ödeme süresi altı gün olan adî kiralarda ise üç gündür.

 

**: Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 51’e karşılık gelmektedir.

 

Word Olarak İndir