T.C

             İstanbul

…. İcra Müdürlüğü

2014/………… Esas

Alacaklı vekilinin XX.XX.XXXX tarihli evrağı ile yetkilendirilen stajyer avukatı geldi. Dosyaya vekaletnamesini ve yetki belgesini sundu. Ayrıca icra dosyasına ilama konu dava dosyanın tehiri icra talepli olarak temyiz edildiğine ilişkin derkenarı sunmakla birlikte, dosya kapak hesabının çıkartılarak tarafımıza teminat miktarının belirtilmesini ve Yargıtay’dan tehir-i icra kararı getirilmesi için tarafımıza mehil vesikası verilmesini talep ederim, dedi. İmzası alındı. Beyanı okundu.

Alacaklı Vekili Stajyeri

Stajyer Avukat ………………….