Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği

İSTANBUL ( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’ NA

                                                                  -İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-

 

30.06.2014

DAVACI                   : ………………………A.Ş

VEKİLİ                      : Av. Arif BALTACI [Adres antettedir] 

DAVALI                   : ………………………A.Ş

KONU                       : Davalı firmaya 1.400.000 Euro borçlu olmadığımızın tespiti amacıyla açtığımız menfi tespit talebimize havi dava dilekçemizdir. 

AÇIKLAMALAR 

1-Müvekkil şirket;dünya genelinde meşhuriş makineleri, inşaat makineleri, dozerler, kepçeler, ekskavatörler, yol yapım ve kaplama makineleri, sondaj makineleri, kayma, delme makineleri, loderler, yükleyicileri, süpürme makinelerinin ve/veya yedek parçalarının tamiri, satışı, ithalat ve ihracı, imalatı, pazarlaması esas olmak üzere ithalat, ihracat ve dâhili toptan ticaretini yapan, sektöründe öncü firmalardandır.

2-Müvekkil şirket ile davalı ………………… A.Ş arasında, 22.01.2012 tarihinde yapılan götürü bedelli tarafların açıkça imzasını ve kabul beyanlarını içerir iş sözleşmesi gereğince taraflar, dozer üretimi için gerekli 23 farklı dozer parçasının yapımına ilişkin olarak yedek parça birim fiyatları üzerinden anlaşmış ve bu amaçla davalı taraf işe başlamıştır.

3-Davalı ile Müvekkil şirket arasında yapılan sözleşme gereğince müvekkil şirketimiz üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir. Davalı taraf sözleşmede açıkça teslim tarihi yazılmasına karşın müvekkil şirkete teslimi gerçekleştirmemiştir.

4-Müvekkil şirket davalı tarafla yaptığı sözleşme doğrultusunda başlangıçta işin %20’lik kısmı içi 280.000 Euro ödemeyi XXXX bankası XXX şubesi yoluyla karşı tarafın XXXX bankası XXXXX şubesi XXXXX İBAN numaraları hesabına yatırmıştır. İşin kalan 1.120.000 Euro’su içinde ekte fotokopilerini sunduğumuz 4 adet bonoyu teslim etmiştir.

5-Davalı şirket sözleşme gereğince ifa etmesi gereken sorumluluğu ifa etmemiş ve teslim tarihine kadar işe başlamamıştır. Bu konuda davalı tarafa teslime yönelik çektiğimiz 3 adet ihtarname ekte sunulmuştur.

6-Davalı taraf sözleşmenin kendisine yüklediği yedek parça imalatını gerçekleştirip müvekkil şirkete yedek parçaları teslim etmediği gibi sözleşmeye dayanarak verilen kambiyo senetlerini de ödeme alma amacıyla banka yoluyla protesto ettirmiştir. Müvekkilimizin üstüne düşen sorumlulukları yerine getirip sözleşmede belirlenen avansı da davalının hesabına yatırmasına rağmen davalının hiçbir iş yapmadan kambiyo senetlerini protesto ettirmesi kötüniyetinin açıkça göstergesidir.

7-Dava konusu haksız durum sebebiyle, müvekkilimizin telafisi imkansız maddi ve manevi zararlara uğrayacağı oldukça açık olduğundan; davaya konu kambiyo senetlerinin ödenmesini engeller mahiyette ve olası bir icra takibi neticesinde müvekkilin uğrayacağı muhtemel zararların engellenmesi için İhtiyat-i Tedbir Kararı verilmesini ve dava konusu senedin iptaline karar verilmesini davalı tarafa müvekkilmizin ödemiş olduğu 280.000 Euro’nun tarafımıza istirdat yoluyla iadesini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         : TTK, İİK ve sair yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          :

1-     Müvekkil şirkete ait ticari defter ve kayıtları,

2-     Müvekkil şirketin ticari sicil gazetesi kayıtları

3-     Taraflar arasında yapılan 22.01.2012 tarihli sözleşme

4-     280.000 Euro’luk Ödeme Dekontu Bu konuda İstanbul Cumhuriyet Savcılığına yapmış olduğumuz 27.06.2014 tarihli ve 2014/XXXXX soruşturma numaralı savcılık şikâyeti

5-     Davalıya gönderilen İhtarnameler

6-     Kambiyo Senetleri Fotokopisi

7-     İmza İncelemesi

8-     Yemin

9-     Tanık  (mahkemenizin uygun görmesi halinde isim, adres ve vatandaşlık numaraları bildirilecektir.)

10-   Her Türlü Kanuni Delail

Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak üzere, delil listemizi sunuyoruz.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğimiz ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak nedenlerle davaya konu sözleşme sebebiyle her türlü tazminat ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, 

1-Davalı aleyhine açtığımız Menfi Tespit Davamızın Kabulüne;

2-Davalı şirket ile yapılan 22.01.2012 tarihli sözleşme dolayısıyla belirlenen yükümlülüklerinin davalı şirket tarafından kasten ve hiçbir surette yerine getirilmemiş olması sebebiyle, davacı müvekkilimizin davalı şirket lehine keşide ettiği senetler karşılığında davalı şirkete herhangi birBorcunun Olmadığının Tespitine

3-Dava konusu farklı tarihli 4 adet senedin iptaline,

4-Dava konusu senedin tahsili halinde, müvekkil şirketin ileride telafisi imkansız maddi ve manevi zararlara uğrayacağı muhtemel olduğundan dava konusu senedin, teminatsız veya mahkemenizce uygun görülecek bir teminat mukabilinde ve iş bu dosya kapsamında yapılacak yargılama neticesi verilecek mahkeme kararının kesinleşmesine kadar, davaya konusu senedin ödenmesini engeller mahiyette ve muhtemel icra takiplerinin durdurulması amacıyla İHTİYAT-İ TEDBİR KARARI VERİLMESİNE, 

5-Davalı tarafa müvekkilimiz tarafından yapılmış olan 120.000 Euro’nun davalı taraftan istirdatına,

6-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı şirket üzerinde bırakılmasına karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

Saygılarımızla

       Davacı …………………… A.Ş

Vekili Avukat Arif BALTACI