Borç Ödemeden Aciz Belgesi Örnek No:28

                     T.C.

……………………………..İcra Dairesi                                                              Örnek No : 28*

Dosya No :………………………………

BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI

Alacaklının adı, soyadı ve yerleşim   :  ……………………………………………………………………………..

yerindeki adresi                                  :  ……………………………………………………………………………..

Borçlunun adı, soyadı ve yerleşim     :  ……………………………………………………………………………..

yerindeki adresi                                 :  ……………………………………………………………………………..

Takibin hangi yolla yapıldığı             :  ……………………………………………………………………………..

Yapılan işlemin sonucu                      :  …………………………………………………………………………….

Alacağın faiz ve gider ile birlikte       :  ……………………………………………………………………………..

miktarı                                                :  ……………………………………………………………………………..

Aciz vesikasının ne miktar                    ……………………………………………………………………………..

alacak için verildiği ve ka-                    ……………………………………………………………………………..

nuni dayanağı                                    :  ……………………………………………………………………………..

Takip iflâs yolu ile yapılmak- ……………………………………………………………………………..

ta ise müflisin alacağı kabul               ……………………………………………………………………………..

veya reddettiği                                  :  ……………………………………………………………………………..

       İşbu aciz vesikası İcra ve  İflas Kanununun (143), (251) inci maddeleri gereğince alacaklı

………………………………. e verilmiştir.

(İİK m.143, 251)                                                                                                                                             ………./……./……….

                                                                                                                İcra Müdürü

                                                                                                              Mühür ve İmza 

 

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 65’e karşılık gelmektedir.

 

Word Olarak İndir