TAŞINIR TESLİMİNE VEYA TAŞINMAZ TAHLİYE VEYA TESLİMİNE İLİŞKİN İCRA EMRİ

 

 

  T.C.                                                                                                                   Örnek No : 2*

…………………. İcra Dairesi

Dosya No : ……………………

 

 

TAŞINIR TESLİMİNE VEYA TAŞINMAZ TAHLİYE VEYA TESLİMİNE İLİŞKİN İCRA EMRİ

 

 

1-Alacaklının ve varsa  kanuni  temsilcisinin ve      
    vekilinin  adı,  soyadı   ve  yerleşim  yerindeki    
    adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa       
    Türkiye’de   göstereceği     yerleşim  yerindeki   
    adresi                                                                     : ………………………………………………

 

2-Borçlunun  ve  varsa kanuni temsilcisinin   adı,   
    soyadı ve  yerleşim  yerindeki adresi, alacaklı     
    tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası         : ………………………………………

 

3-İlâmı   veren  mahkeme  ve   ilâmın  tarih   ve  
    numarası                                                               : …………………………………………

 

4-Talebin neden ibaret olduğu                                  : ………………………………………..
                                                                                  …………………………………………………………..
                                                                                  …………………………………………………………..

 

Yukarıda yazılı ………………………… işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7)gün içinde (tahliye) ve teslim etmeniz; bu müddet içinde (tahliye) ve teslim etmezseniz icra mahkemesinden veya yargılamanın yenilenmesi yolu ile ait olduğu mahkemeden yahut Yargıtay’dan icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmezseniz İcra İflas Kanununun    24 ve 26 ncı maddeleri gereğince ilâm hükmünün zorla icra olunacağı, (teslimi emredilen mal yedinizde bulunmazsa, ilâmda yazılı değerinin, taşınır malın değeri ilâmda yazılı olmadığı halde veya ihtilaf halinde, icra müdürü tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunan değerinin alınacağı, bu değer de ödenmediği takdirde ayrıca icra emri tebliğine gerek kalmaksızın haciz yolu ile icra olunacağı) ihtar olunur.

 

(İİK m.24, 26)

            ……/……/…………

İcra Müdürü

Mühür ve İmza

 

*: Bu Örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 54’e karşılık gelmektedir.

 

Word Olarak İndir