TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE BORÇLUNUN MAL BEYANINDA BULUNMASINA DAVET KAĞIDI ÖRNEK NO:15

 

             T.C.                                                                                                 Örnek No : 15*

…………………. İcra Dairesi

Dosya No : ……………………

 

TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE BORÇLUNUN MAL BEYANINDA BULUNMASINA DAVET KAĞIDI

1-Alacaklı   ve  varsa vekilinin veya kanuni                  …………………………………………………….

    temsilcisinin   adı,   soyadı  ve  yerleşim                    …………………………………………………….

    yerindeki adresi                                                       : …………………………………………………………

2-Borçlu  ve  varsa vekili veya kanuni temsilcinin          …………………………………………………..

    adı, soyadı ve  yerleşim  yerindeki adresi                  : …………………………………………………….

            Yukarıda adı yazılı alacaklı (vekili) tarafından aleyhinize yapılan taşınır rehninin paraya çevrilmesine dair olan ve kesinleşen icra takibinde İcra ve İflas Kanununun 147 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince takibin haciz yolu ile devamı istenildiğinden, işbu davet kağıdının tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde ve 74 üncü madde hükümleri gereğince mal beyanında bulunmanız; aksi halde hapisle tazyik edileceğiniz; hiç mal beyanında bulunmazsanız hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur.

(İİK m.74, 76, 147)                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  ……./……./……….

    İcra Müdürü

  Mühür ve İmza

 

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 154’e karşılık gelmektedir.

 

 

Word Olarak İndir