Teminat İadesine Borçlunun Muvafakati Müzekkere Örneği

              T.C.

         İSTANBUL

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

     2013 /……. Esas

         Dosya borçlusu ……………………..   geldi.  Kimliği alındı incelendi. Kimliğin borçluya ait olması sebebiyle fotokopisi dosyaya alındı. Borçlu söz aldı. Beyanında;

         İstanbul ….. İcra Müdürlüğü’nün 2013 /            Esas sayılı dosyası ile aleyhime başlatılan icra takibinden tarafıma henüz tebligat yapılmamış olmasına karşın alacaklı vekilinin tarafıma telefonla ulaşması üzerine haberdar oldum. Öncelikle tarafıma karşı alınan ihtiyati haciz kararı sebebiyle her hangi bir zarara uğramadığımı bu sebeple alacaklı tarafından yatırılan teminatın alacaklıya yeniden iadesine muvafakat ediyorum. Şu anda …………………… adresinde ikamet ediyorum. Bu adrese yapılacak tebligatları alacağımı beyan ediyorum. Ayrıca, dosya borcunun tamamını tüm faiz ve fer’ileri ile birlikte kabul ediyorum, Dosya borcuna ve tarafıma karşı açılmış icra takibine hiçbir itirazım yoktur. Bu sebeple yapılan takipten doğan tüm itiraz ve şikayet haklarımdan ve yasal sürelerden de feragat ediyorum. Ayrıca tarafıma ait, tüm menkul ve gayrimenkullerime, 3. şahıslardaki hak ve alacaklarıma haciz konulmasına muvafakat ediyorum iş bu beyanın icra dosyasına alınmasını ve gereğinin müdürlüğünüzce yapılmasını talep ediyorum dedi.

Beyanı okundu imzası alındı.

Beyanda Bulunan Borçlu     

Beyanımı okudum ve kabul ediyorum (El yazısı ile yazılacak)

İcra Müdürü

Beyanda bulunan borçlunun yazılı ve imzalı beyanı alındı.

Alacaklı Vekili Avukat Arif BALTACI

Alacaklı vekili geldi, beyanla; Borçlunun beyanlarını kabul ediyorum dedi.

Beyanı okundu imzası alındı.