Apartman Yönetim Planında Değişiklik Yapılması Dava Dilekçesi Örneği

Apartman Yönetim Planlarında değişiklik yapılması için Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak dava açmak gerekir. Avukatlık Ofisimize Apartman Yöneticileri tarafından sıkça sorulan sorular nedeniyle meslektaşlarımızın kullanımı için bu örnek dilekçeyi sizlerle paylaşıyoruz.

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ  :

DAVALI :

KONU    : Apartman Yönetim planında değişiklik yapılması talebimizi içeren dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilimiz İstanbul ili, Kartal ilçesi, Cevizli Mahallesi, … Sokak, …… Numaralı, tapu kaydına göre de İstanbul İli Kartal İlçesi … Ada, … Pafta, … Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmazın paydaşıdır.  1998 senesinde bina yönetimi ilk defa toplanmış ve yönetim planında kanuna uygun olmayan birçok konu da kanuni gibi gösterilerek kat maliklerinin onayıyla kabul edilmiştir. Yönetim Planının 6 maddesinde belirtilen dairelerin kullanma şeklinde dairelerin bizzat kat maliki tarafından kullanılacağı herhangi bir dairenin konut amacıyla dahi olsa kiraya verilmesinin tüm kat maliklerinin yazılı onayına tabi olduğu belirtilmiştir. Bu müvekkilimizin Mülkiyet hakkında getirilen bir kısıtlama olup müvekkilimizin davaya konu taşınmazı miras yoluyla devraldığı tarih itibariyle bilmediği bir husustur. Mülkiyet hakkı ulusal ve uluslararası sözleşmeler ile korunmuş olup apartman yönetim planına getirilen bu hükümlerle kısıtlanamaz. Bu sebeple bu hükmün iptali gerekmektedir.

2-Apartman Yönetim Planında kat maliklerinin toplantıya çağrılması hususunu düzenleyen 18 maddesinde, kat malikleri kurulu, kat maliklerinin tamamının isteği üzerine toplanabilir” kuralı mevcuttur. Bu kural açıkça Kat Mülkiyeti Kanununa aykırıdır. Zira Kat mülkiyeti kanununa toplantı daveti belirli aralıklarla yapılmak zorundadır. Kat maliklerinin talebi olmasa bile bu sürelerde toplantı yapılması mecburidir.

3-Yönetim Planının 19 maddesinde, “Kat Malikleri Kurulu, kat maliklerinin tamamıyla toplanır ve tüm kararlar oy birliği ile alınabilir” hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm de açıkça Kat Mülkiyeti Kanuna aykırıdır. Müvekkilimizin ekte sunduğumuz şekilde bu maddelerin değiştirilmesi teklifi oyçokluğu ile kabul edilmesine rağmen kanuna aykırı olarak oybirliği aranması sebebiyle reddedilmiştir.

4-Apartman Yönetim Planının yukarıda belirttiğimiz maddelerinden 6. maddesinin “konut olarak kiralanma durumunda herhangi bir izne gerek olmayacağı” ibaresinin eklenmesine 18 maddesinin kanuna uygun olarak yeniden düzenletilmesine ve 19 maddesinin kararların Kat Mülikyeti Kanununa uygun olarak “Kat Malikleri Kurulu, kat maliklerinin pay ve paydaş çoğunluğu ile toplanır ve tüm kararlar pay ve paydaş çoğunluğu ile alınabilir”olarak düzeltilmesi için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER : Yönetim Karar Defteri, Apartman Yönetim Planı Örneği, Talep Dilekçesi Örneği, Tanık, Bilirkişi ve yasal kanuni deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca izah ettiğimiz ve mahkemenizce re’sen gözönüne alınacak nedenlerle, Kat Mülkiyetine Kanununa aykırı olarak düzenlenmiş olan Yönetim Planının dilekçemizde belirttiğimiz hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ve yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerinin davalı taraflara yüklenmesine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize sunarız.

 

Davacı Vekili
Av.Arif BALTACI