İSTANBUL …. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO :2013/….. Esas

CEVABA CEVAP VEREN

(DAVACI):

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Cevap dilekçelerine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1-Davalının davaya cevap dilekçesinde ileri sürdüğü hususlar kabul edilemez niteliktedir. Öncelikle davalının İdare Mahkemesinin görevli olduğuna ilişkin itirazı kabul edilemez. Huzurdaki davamız idarenin sorumluluğunda ve idari nitelikte bir işlem veya eyleme karşı açılan bir dava olmayıp, davalının özel hukuk kurallarına gereğince müteahhit firma ile yaptığı ………………. Sözleşmesi sonucunda, müteahhit firmanın müvekkil şirketin gayrımenkulüne verdiği hasardan kaynaklanan haksız fiil davasıdır ve zaman aşımı süresi içerisinde dava açılmıştır.

Ekte sunduğumuz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2000/4-860 E. ve 2000/911 K. numaralı kararında da haksız fiilden kaynaklanan davalarda Adliye Mahkemelerinin görevli olduğu açıkça belirtilmiştir. 

2- Davalının husumete ilişkin itirazı da tarafımızca kabul edilemeyecek niteliktedir. Ekte sunduğumuz Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 2000/7829 E.ve 2000/9307 K. numaralı kararında belirtildiği üzere sözleşmenin üçüncü kişilerin uğrayacağı zarar ve ziyandan müteahhidin sorumlu olacağına ilişkin hüküm mevcut ise de, bu hüküm sözleşme tarafları arasındaki iç ilişkiye ilişkin olup, sadece tarafları bağlayacağı ve bu olaydan zarar gören üçüncü kişileri bağlamayacağı açıktır. Bu sebeple davalının hasardan direk sorumlu olmadığı iddiası hukuken kabul edilemez. Zira yapılan inşaat davalı tarafından ihaleye çıkarılmış ve bu inşaat sebebiyle müvekkil zarar görmüştür. 

3-Davalının esasa ilişkin diğer itirazları da hukuki açıdan yersiz olup, konuya ilişkin yapılan bilirkişi incelemesi de iddiamızı destekler niteliktedir. 

Haksız fiilden kaynaklanan davalarda hasar tarihinden itibaren faiz yürütülmesi yerleşik yargı içtihatları doğrultusunda bir uygulama olup haksız fiil tarihinden itibaren faiz işletilmesi kuralı yasa gereğidir.

 

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle, davanın kabulü ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

 

Davacı Vekili

Av. Arif BALTACI