Kambiyo Senetlerine (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer senet) Özgü HACİZ Yolu ile Yapılacak Takipte Ödeme Emri Örnek No:10

 

               T.C                                                                                                 Örnek No:10*

…………………. İcra Dairesi

Dosya No : ……………………

KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE YAPILACAK TAKİPTE ÖDEME EMRİ

1-Alacaklı  ve  varsa kanuni  temsilcisinin  ve    …………………………………………………………..

    vekilinin  adı, soyadı, vergi  kimlik   numarası            …………………………………………………

    ve  yerleşim  yerindeki adresi;  alacaklı yabancı  ………………………………………………………

    ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği            ………………………………………………………

    yerleşim yerindeki adresi                                         : ……………………………………………………..        

2-Borçlunun  ve  varsa  kanuni  temsilcisinin  adı    ……………………………………………………..

    soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı             …………………………………………………..

    tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası   : …………………………………………………………

3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla          ………………………………………………….

    tutarı, faizli   alacaklarda  faizin  miktarı  ile   …………………………………………………………..

    işlemeye  başladığı  gün; alacak  veya  teminat          …………………………………………………..

    yabancı  para  ise  alacağın  hangi tarihteki kur         ……………………………………………………

    üzerinden talep edildiği ve faizi                                 : ……………………………………………………

4-Senet ve tarihi                                                          : …………………………………………………………

5-Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların  …………………………………………………….

   adları, soyadları ve yerleşim yerindeki adresleri          : ………………………………………………..

 

            Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren        (10) gün içinde ödemeniz; takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (5) gün içinde icra mahkemesine şikâyet etmeniz; takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz; aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı; imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm edileceğiniz; borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (5) gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı; itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde (10) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilip de reddedildiği takdirde ise (3) gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız; bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur. 

(İİK m.168)

…./…./………..

 İcra Müdürü

 Mühür ve İmza

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 163’e karşılık gelmektedir. 

 

Word Olarak İndir