İcra İbraname Örneği

İBRANAME ÖRNEĞİ

         ……………………….. A.Ş. (Alacaklı olarak anılacaktır) ile A.Ş (Borçlu olarak anılacaktır.) arasında İstanbul Anadolu XX. İcra Dairesi’nin 2015/XXXX Esas numaralı İcra Dosyasına konu icra takip borcunun faizi ve ferileriyle birlikte ödenmesine ilişkin olarak taraflar arasında yapılan anlaşma gereğince; borçlu firma xxxxx A.Ş taraflar arasında anlaşıldığı şekliyle asıl alacak olan 278.723,26 TL olan borcunu faiz, masraflar ve vekalet ücreti olmak üzere toplam 324.000,00-TL toplam olarak XX.XX.XXXX tarihinde tam olarak ödediğinde işbu icra dosyasından doğmuş ve doğacak tüm alacaklar ve ferileri ile taraflar arasında bu tarihe kadar yapılmış olan ticari ilişkiden doğmuş tüm hak ve alacaklardan taraflar birbirlerini en geniş anlamda ve gayri kabili rücu ibra etmiş olacaklarını beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir.

         Ancak icra dosyası kapsamında borçlunun malvarlığında haciz konulmuş olan XXXXX ili XXXX ilçesi XXXX ada XXX pafta XXX parseldeki gayrimenkul ile ibranemenin ayrılmaz bir parçası ve eki olan EK-1 de belirtilmiş gayrimenkul ve araç üzerlerine konulan hacizlerin fekki için icra takibi sebebiyle ödenmesi gereken yasal tüm harç ve masraflar borçlu şirket tarafından tam ve zamanında ödenmedikçe hacizler kaldırılmayacaktır. 

 

Alacaklı ……………… A.Ş.                      Borçlu …………………… A.Ş.                

Vekili Av. Arif BALTACI                                    Vekili Av.