Usulsüz Tebligat Nedeniyle Gecikmiş İtiraz Davası Dilekçesi

İSTANBUL NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONUSU : Müvekkilimize yapılan usulsüz tebliğ nedeni ile ödeme emrinin tebliği tarihinin müvekkilimizin icra dosyasını öğrenme tarihi olan 22.03.2017 tarihi olarak düzeltilmesi ile süresinde yetkiye, imzaya, borca ve tüm ferilerine itirazımızı içeren dilekçemizdir.

İLGİLİ İCRA DOSYASI: İstanbul XX İcra Müdürlüğü 2017/XXXX E sayılı dosyası

AÇIKLAMALAR

1- İstanbul XX. İcra Müdürlüğü’nün 2017/XXXX E sayısı ile başlatılan icra takibi ile alacaklısı XXXX. görünen dosyadan müvekkil şirketin depo adresine 7. Örnek ödeme emri gönderilmiştir. Bu adrese tebliğ yapılamadığından bahisle XX.XX.XXXX tarihinde Tebligat Kanunu’na aykırı olarak tebligat muhtara bırakılarak takip kesinleştirilmiştir.

2- XX.XX.XXXX günü davalı taraf müvekkil şirketin merkez adresine haciz yapılması gayesiyle geldiğinde müvekkilin iş bu icra dosyasından haberi olmuştur. Bir gün sonra XX.XX.XXXX tarihinde icra müdürlüğünden dosya ayrıntıları öğrenilerek icra müdürlüğü dosyasına itiraz dilekçesi sunulmuştur.

3- Davalı taraf açıkça kötüniyetlidir. Müvekkilin depo adresinde tebligatı almaya yetkili kimse olmadığını bildiğinden kasıtlı olarak o adrese tebligat yapmasına karşın icra dosyasında haciz talimatını müvekkilin merkez adresine almıştır. Bu bile davalı tarafın depoda tebligat almaya yetkili kimsenin olmadığını bildiğini gösterir mahiyettedir.

4-Davalı taraf posta memurlarının hukuku bilmemesinden faydalanmıştır. Gerek İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden gerekse vergi dairesinden sorulduğunda müvekkilimizin depo adresinin tebligat alma amaçlı hiçbir resmi yada özel kuruma bildirilmediği görülecektir.

5-Davalı taraf ile müvekkil şirket arasında yapılan XX.XX.XXXX tarihli sözleşmede de tebligat adresleri açıkça belirlenmiş olup bildirilen adres müvekkil firmanın haciz uygulanan merkez adresidir. Davalı tarafın tebliğ yaptığı adres ise müvekkilimizin hurda mahiyetindeki makine parçalarını bulundurduğu ve hiçbir çalışanın olmadığı bir adrestir.

6-Borca ilişkin itirazlarımız icra müdürlüğüne öğrenme tarihinden sonra süresi içerisinde yapılmış olup icra müdürlüğünce gönderilen ödeme emrinin muhtara bırakıldığı tarih tebliğ tarihi olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple icra müdürlüğü itirazımızı süre dolayısıyla reddetmiştir.

7-Müvekkile yapılan tebligat tebligat Kanunu uyarınca geçersiz olup öğrenme tarihimiz olan XX.XX.XXXX tarihinin tebliğ tarihi olarak kabul edilmesi ve icra dosyasına yapılan itirazımızın süresi içerisinde yapıldığının tespiti amacıyla iş davayı açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

DELİLLER : İstanbul İcra Müdürlüğü XXXX/XXXX Esas sayılı dosyası, Tebliğ evrakı, tanık, keşif, bilirkişi incelemesi ve sair her türlü delil

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğimiz ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak nedenlerle

1)Usulsüz tebligat nedeniyle icra dosyasının öğrenme tarihimiz olan XX.XX.XXXX tarihinin tebliğ tarihi olarak kabul edilmesine,

2)İcra müdürlüğüne yapılan borca itirazımızın tebliğ tarihinin değişmesi nedeniyle süresindekabul edilerek icra müdürlüğünün itirazımın reddine dair kararının şikayet nedeniyle kaldırılmasına, 

3)İcra takibinin itirazımın nedeniyle durdurulmasına

4) Mahkeme masrafları ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi tensip ve görüşlerinize sunarız. XX/XX/2017

Davacı Vekili
Av. Arif BALTACI