Üçüncü Haciz İhbarnamesi Örneği

               T.C.                                                                                                          Örnek No : 21/a**

……………   İcra Dairesi

Dosya No : ……………….

ÜÇÜNCÜ HACİZ İHBARNAMESİ (BİLDİRİM)

 

1-Üçüncü şahsın adı, soyadı ve adresi            :

2-Alacaklının ve varsa  vekilinin   adı,

Soyadı ve adresi                                          :

3-Borçlunun  ve   varsa  vekilinin  adı,

soyadı ve adresi                                          :

4-Haczin neye ilişkin olduğu hangi miktar

hak ve alacakları için yapıldığı                   :

5-Alacağın tutarı ile faiz ve giderler              :

6-İkinci haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi   :

Yukarıda adı yazılı borçlunun sizdeki alacağı …………… üzerine ve giderlerle birlikte ………….. lira borçtan dolayı haciz konularak yapılan ikinci ihbara rağmen müddeti içinde itiraz etmemeniz sebebiyle borç zimmetinizde (mal yedinizde) sayılmıştır. Bu ihbarın tebliğinden itibaren (15) gün içinde borcu icra dairesine ödemeniz veya malı aynı sürede teslim etmeniz; ihbarnamenin tebliğinden itibaren (15) gün içinde takibin yapıldığı veya kendi yerleşim yerinizin bulunduğu yer mahkemesinde menfi tespit davası açabileceğiniz ve bu davayı açtığınıza dair belgeyi, bu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren (20) gün içinde ilgili icra dairesine vermeniz; dava açmaz veya davayı açtığınızı gösterir belgeyi vermemeniz halinde ise ihbarnamenin tebliğinden itibaren (15)gün içinde zimmetinizde sayılan borcu icra dairesine ödemeniz veya elinizde sayılan malı icra dairesine teslim etmeniz; aksi halde cebri icra yolu ile borcun tahsil edileceği veya malın aynen alınacağı ihtar olunur.*

 

(İİK m. 89)                                                                                       …/…/…….

İcra Müdürü

 

__________________

(*) İlgili 89’uncu maddenin 3,4 ve 5 inci fıkraları metni bu ihbarın arkasında yazılır.

(*) Madde 89/3,4,5-Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı maddede belirtilen süreler işlemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin yüzde kırkından aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkûm edilir. Bu fıkraya göre açılacak menfi tespit davaları maktu harca tabidir.

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini icra mahkemesinde ispat ederek üçüncü şahsın 338 inci maddenin 1 inci fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir. İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder.

Üçüncü şahıs, kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65 inci madde hükmü uygulanır. Her hâlde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda kaldığı paranın veya teslim ettiği malın iadesini isteyebilir.

***Bu örnek., bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 157/a’ya karşılık gelmektedir.