T.C.
İSTANBUL
.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO :

İSTANBUL  . İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: 2013/…… E   sayılı dosyanıza.

Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından borçlu hakkında yapılan takipte, borçlu adına kayıtlı olan ve dosyamızdan kayden hacizli bulunan plaka sayılı vasıtanın ilgi sayılı dosyanızdan da hacizli olduğu bilinmekle, yapılacak satış işlemine esas olmak üzere anılan vasıta üzerindeki haczinizin devam edip etmediği, ediyor ise dosyanızdan konulan hacze dair 100. Maddeye yarar bilgilerin Müdürlüğümüze bildirilmesi rica olunur. 00/00/2013

A/P                                                                                                                                                                                    İstanbul  . İcra Müdürü

ELDEN TAKİPLİDİR.