T.C.

          İSTANBUL                                                                                                                ÖRNEK:58

 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL  .İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

   ÖRNEK 58 DAVET KAĞIDININ TEBLİĞİ 

ALACAKLI Adı, Soyadı :

BORÇLU Adı, Soyadı       :

HACZİN YAPILDIĞI GÜN

VE SAAT                                   :

İİK. 102 maddesine tevfikan yapılan haciz sırasında kendiniz veya T.K.’nun hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse hazır bulunmadığından işbu kağıdın tebliğ tarihinden itibaren adı geçen Kanunun 103.maddesi gereğince kanuni 3 gün içinde haciz tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız tebliğ olunur.

(İc. İf. K:103 )

                                                                                                                                  İSTANBUL  .İCRA MÜDÜRÜ

Evvelce haciz vazedenler borçlular dahi yeni iştirak ve ilaveler kendilerine

bildirmek üzere 103 üncü madde mucibince davet olunur.

(İc. if. K.104/3 )   Yönetmelik Örnek N:22