Muvakkat Rehin Açığı Belgesi Örnek No:30

 

              T.C.                                                                                                Örnek No:30*

…………………. İcra Dairesi

Dosya No : ……………………

MUVAKKAT REHİN AÇIĞI BELGESİ

1-Alacaklının adı, soyadı                     : …………………………………………………………

2-Borçlunun adı, soyadı                      : ………………………………………………………….                                                           

3-Alacağın miktarı                               :  (………………………………………………………….)

4-Rehnedilenin takdir edilen kıymeti  :  (……………………………………………………….)

5-Takdir edilen kıymete göre açık        ………………………………………………………

kalan miktar                                          : ……………………………………………………….

            İşbu rehin açığı belgesi İcra ve İflâs Kanununun 150/f maddesi uyarınca ……/……/………..  tarihinde alacaklı …………………………………………. verilmiştir. 

(İİK m.150/f)

……./……./……….

İcra Müdürü

Mühür ve İmza

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 159’a karşılık gelmektedir. 

 

Word Olarak İndir