Para borcuna veya teminata ilişkin icra emri (Örnek 4-5)

Senet ve Çek İcra Takipleri Örnek Formu

 

 

                                                                                                                                                                            Örnek No : 4-5*

                 T.C.      

…………………… İcra Dairesi

Dosya No : ……………………..

 

PARA BORCUNA VEYA TEMİNAT VERİLMESİNE VEYA BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA, İRTİFAK HAKKININ VEYA GEMİ ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKKININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN İLÂMLARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE

 

İCRA EMRİ

 

1-Alacaklı    ve  varsa   kanuni    temsilcisinin    ve              
    vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve                
    yerleşim  yerindeki   adresi,   alacaklı   yabancı                
    ülkede oturuyorsa Türkiye’de  göstereceği     
    yerleşim  yerindeki adresi                                                  :……………………………………….

 

2-Borçlunun  ve  varsa   kanuni   temsilcisinin adı,              
    soyadı ve  yerleşim  yerindeki adresi, alacaklı         
    tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası        : ………………………………………………………………                                                                                      

3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla
    tutarı  ve  faizli  alacaklarda faizin  miktarı   ile
    işlemeye  başladığı  gün;  alacak  veya  teminat                
    yabancı  para  ise alacağın  hangi  tarihteki  kur
    üzerinden talep edildiği ve faizi     :                                   …………………………………………..

                                                                                             

4-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların adı, 
    soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri                               : …………………………………………….

 

5-İlâmı veren mahkeme ve ilâmın tarih ve numarası  :            ……………………………………………….

                                                                                            

6-İlâm veya belgeye dayalı olarak istenen  alacağın              
    veya teminatın;  yapılması   veya    yapılmaması              
    istenen işin; kaldırılacak veya yükletilecek irtifak             
    hakkının veya gemi üzerindeki irtifak veya intifa             
hakkının neden ibaret olduğu ve faizi                : ………………………………………………………

 

A)Yukarıda yazılı borcu (teminat) işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde ödemeniz (vermeniz); İcra ve İflas Kanununun 32 nci maddesi gereğince ve bu süre içinde borcu (teminatı) ödemez. (vermez) iseniz, icra mahkemesinden veya Yargıtay’dan veya yargılamanın yenilenmesi yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı; yine bu müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız beyanda bulunmaz veya hakikata aykırı beyanda bulunursanız 337 nci madde gereğince hapis ile cezalandırılacağınız,

B) Yukarıda yazılı işi işbu icra emirinin, tebliği tarihinden itibaren ………….. süre içinde yapmanız, aksi halde, 30 uncu madde gereğince ilâm hükmünün icraen yerine getirileceği; iş yalnız tarafınızdan yapılmasına dair ise bu süre içinde yapılmaması halinde 343 üncü maddedeki cezayı gerektireceği,

C)Yukarıda yazılı işin ……….. süre içinde yapılmaması, aksi halde 343 üncü maddedeki cezayı gerektireceği,

D)Yukarıda yazılı işin yapılmasına veya yapılmamasına ilişkin ilâm hükmü yerine getirildikten sonra, ilâm hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunursanız mahkemeden ayrıca hüküm almaya gerek kalmadan, önceki ilâm hükmünün tekrar zorla yerine getirileceği,

E)Yukarıda yazılı irtifak hakkını veya gemi üzerindeki intifa hakkının icra emrinin tebliği tarihinden itibaren       (7) gün içinde yüklemeniz (kaldırmanız), aksi halde ilâm hükmünün zorla yerine getirileceği ve ilâm hükmüne muhalefetin ayrıca İcra ve İflâs Kanununun 343 üncü  maddesindeki cezayı gerektireceği, ihtar olunur.

 

(İİK m.30, 31, 32)

    …../……/………..

    İcra Müdürü

 

 

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 53’e karşılık gelmektedir.

 

Word Olarak İndir