İSTANBUL  ..SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO : 2013/……… Esas

DAVACI : 

VEKİLİ :  Av.Arif BALTACI 

DAVALI : 

VEKİLİ :

K O N U : ………………………………. tarihli ara karar gereğince davalının iddia ettiği hususlara dair beyanlarımızdır. 

BEYANLARIMIZ 

 

1- Davalı ile davacı şirketimiz arasında geçmişten bu yana bir çok kez alışveriş yapılmıştır. Davalının ödeme iddiasıyla dosyaya sunduğu çekler daha önce …………………………………. olarak çalışan firmamızdan alınan mal karşılığı davalı tarafından (………………… tarihli çek alım bordrolarından anlaşılacağı üzere) müvekkil şirkete verilmiştir. Fakat dava konusu alacak bu çeklerden bağımsızdır.Dava konusu borç …………………………. şirketinde bulunan davalının cari hesap borcundan doğmuştur. Davalının ödeme itirazı yerinde değildir.

2- Davalı kötüniyetli olarak daha önce aldığı mallara dair yaptığı ödemeyi öne sürerek itiraz etmiştir. Davalı açık olarak kötüniyetlidir. Bilirkişi raporunda da aynen tespit edildiği üzere dava konusu alacakla bu verilen çeklerin hiçbir alakası yoktur. Bir tacir hangi çeki hangi borç için verdiğini hangi borcu ödeyip hangisini ödemediğini elbetteki bilmektedir. Fakat davalı kötüniyetli olarak takibi durdurmak amaçlı kötüniyetli itirazda bulunmuştur.

3- İki firmaya ait defterlerde bilirkişi tarafından incelenmiş ve raporda açıkça yukarıda anlattığımız hususlar tespit edilmiştir. Faturaya dair bu alacağımız daha önceki borçtan bağımsız ve başka bir satım içindir. Ve borç ödenmediği ilgili defterlerden de açık bir şekilde görünmektedir. Davalının itirazı tamamen kötüniyetlidir.

 

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda kısaca arz ve izah edilen ve mahkemenizce re’sen göz önüne alınacak nedenlerle fazlaya ve başkaya dair dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla haksız ve yersiz itiraz da bulunulan icra takibinin devamına ve kötüniyetli borçlunun itirazının iptaline ayrıca kötüniyetli borçlunun %20 tan aşağı olmamak kaydıyla icra inkar tazminatına hükmedilmesine yargılama giderleri faiz ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.00.00.2013

DAVACI VEKİLİ 

Avukat Arif BALTACI