İSTANBUL .ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2013/…….Esas

BEYANDA BULUNAN

DAVALI : 

VEKİLİ : Avukat Arif BALTACI

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU : Ara karar uyarınca müvekkile ait ticari defter olup olmadığı konusu ile dava durumuna ilişkin beyanlarımızı içerir dilekçemizdir. 

AÇIKLAMALAR 

…………………….. tarihli celsede verilen ……………. nolu ara karar uyarınca müvekkile ait ticari defter bulunup bulunmadığı hususunda beyanda bulunmamız için tarafımıza süre verilmiştir.

Taraflar arasında herhangi bir ticari ilişki söz konusu olmadığı gibi bu durum davacı tarafından da ispat edilmiş değildir.

Davalar devam ederken mahkemeye sunduğumuz dilekçelerimizde de belirttiğimiz üzere, davacının tüm iddialarının aksine müvekkil ile davacı arasında bırakın konsinye satışını bugüne kadar herhangi bir ticari ilişki dahi söz konusu olmamıştır. Nitekim davacı, taraflar arasında bir konsinye satışını ispat edecek herhangi bir delil dahi sunamamıştır. Davacı şirket tüzel bir kişiliğe sahip olup konsinye olarak müvekkile bırakıldığı iddia edilen mallara ait konsinye olduğunu gösterir Sevk İrsaliyesi dahi mevcut değildir.

Müvekkil,  ticari faaliyetini ……………. yılından itibaren ortağı olduğu şirket bünyesinde sürdürdüğünden şahsına ait ticari defter ve kayıt bulunmamaktadır.

Müvekkil, ……………… yılından itibaren tüm ticari faaliyetlerini ortağı olduğu ‘……………………………………………………………………..’ bünyesinde sürdürmektedir. İşbu nedenle bire bir şahsına ait herhangi bir ticari defter veya kayıt bulunmamaktadır. Müvekkil davacının iddia ettiği gibi konsinye satışına ilişkin ticari faaliyette bulunmak istese idi bunu şahsen değil zaten ortağı bulunduğu şirket vasıtası ile yapardı. Sayın Mahkeme tarafından talep edildiği taktirde müvekkilin ortağı bulunduğu şirkete ait ticari defter ve kayıtları sunmaya amade olduğumuzu bildiririz.

Davacı tarafından tarafından sunulan ve mahkeme kasasında bulunan ………………………………………. tarihli tutanak üzerinde sonradan yapılan eklentilerin tespiti amacıyla bilirkişi incelemesi yapılması talebimiz mevcuttur.

Sayın Mahkemeye sunulan evvelki dilekçelerimizde de belirttiğimiz üzere davacı tarafından delil listesinde yer alan tutanakta, müvekkili borç altına sokan ve bizzat müvekkilin bilgisi dışında yapılan eklemeler mevcuttur. Yapılacak bilirkişi incelemesi neticesinde tutanaktaki boşluk kısımlara sonradan eklenti yapıldığı sabit olacaktır.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; dava safahatı süresince sunduğumuz dilekçelerimizde ki beyanlarımızı tekrar eder, ara karar uyarınca beyanlarımızı sunar, Mahkeme kasasında bulunan asıl evrak üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine, davacının %20’den aşağı olmamak üzere tazminata mahkumiyetine, dava masrafları ve vekalet ücretinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

Davalı Vekili

Av.Arif BALTACI