İSTANBUL … İCRA  MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

Dosya No:2013/…………..Esas

KATILAN

(DAVACI) : 

VEKİLİ :  Av.Arif BALTACI

KARŞI TARAF

(DAVALI) : 

K O N U : Dosyaya ve dilekçemize ek beyanlarımızdır.

AÇIKLAMALAR

1- İstanbul … İcra Müd. 2013/……………. E. sayılı icra dosyasıyla yapılan yanlış kapak hesabı şikayetimiz neticesinde icra müdürlüğü tarafından resen ………………..-TL olarak düzeltilmiş olup kapak hesabı için dosyanın takdir mahkemenize olmak üzere ayrıca bilirkişiye tevdiine gerek kalmadığı kanaatindeyiz. Müvekkil katılanın aşağıda açıklanacağı gibi mevduat hesaplarına haciz konulması ve cebri icra tehdidi altında bulunmasından dolayı sayın mahkemenizce verilecek kararı mağduriyetimizi gidereceği umuduyla düzeltilen hesap doğrultusunda ekte fotokopisi sunulan teminat mektubu icra dosyasına ……………. tarihinde sunulmuştur.(Ek:1 Teminat mektup fotokopisi)

2- Bununla beraber İstanbul … İcra Müdürlüğü …………… tarihli dilekçemizle talep etmiş olduğumuz İstanbul ……… Hukuk Mahkemesinin 2013/……. Esas ve 2013/………. Karar sayılı dosyasına sunulan ………………-TL’lik teminat mektubunun tehiri icra için talep edilen ………………………………-TL ‘den tenzili hususunda ki talebimizi reddetmiş olup ayrıca bu kararın kaldırılmasını talep etmek zorunlu olmuştur.

3- İstanbul …..İcra Müdürlüğünce ayrıca müvekkil katılanın ………. Bankası …………… Şubesinde bulunan hesaplarına 89/1 haciz ihbarnamesi ile mevduatlarına ………………………..-TL’lik haciz konulmuş ve müvekkil katılan ayrıca mağdur olmuştur.Mahkemenizce taleplerimiz neticesinde verilecek karar ile birlikte teminatın icra dairesine sunulması kaydıyla 89/1 haciz ihbarnamesinin çıkarılmasına ilişkin verilen kararında kaldırılmasını talep etmek zorunlu olmuştur.

Bütün bu hususlar neticesinde müvekkil’in İstanbul …………….Hukuk Mahkemesine ……………. TL’lik teminat, 89/1 Haciz İhbarnamesi karşılığı hesapta bloke olan ………………TL’lik teminat ve cebri icra tehdidi altında dosyaya sunulan …………….-TL’lik teminat verilmiş olmakla;

…………-TL’Lik teminat verilmiş olacaktır. Oysa dosyanın tamamı ………………….. TL’dir. Karşılığı müvekkilin mevduatlarının kilitlenmesi neticesinde olağan ödemelerini dahi yapamaz duruma gelecek ve mağduriyeti had safhaya ulaşacaktır. Bu yasal hakların kullanılmasına engel olmak veya açıkça zora sokmak olacaktır.

S O N U Ç ve İSTEM : Yukarıda izah ettiğimiz nedenler doğrultusunda;

1-Müvekkilimizin daha fazla mağdur olmaması için daha önce verilmiş ve halen devam eden …………TL’lik teminatın hesaba dahil edilerek toplam teminattan düşülmesi ve bu konular ile ilgili kararlarının kaldırılmasına,

2-Müvekkilimizin mevduatlarının haczini öngören 89/1 Haciz İhbarnamesinin, mahkemenizce verilecek karar neticesinde tarafımızca İstanbul …. İcra Müdürlüğü’ne sunulan teminat mektubu göz önüne alınarak bu kararın kaldırılmasına, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı taraf yükletilmesini takdir ve tensiplerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.

Katılan(Borçlu)Vekili

Av.Arif BALTACI